Bài 1 trang 6 Tin học 10

Bài 1 trang 6 Tin học 10: Hãy nói về một đặc điểm nổi bật của sự phát triển trong xã hội hiện nay Lời giải: Cách mạng công nghiệp đầu tiên sử dụng năng lượng nước và hơi nước để cơ giới hóa sản xuất. Cuộc cách mạng lần 2 diễn ra nhờ ứng dụng điện năng để sản xuất hàng loạt. Cuộc cách mạng lần 3 sử...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 17 Tin học 10

Bài 1 trang 17 Tin học 10: Hãy nêu một vài ví dụ về thông tin. Với mỗi thông tin đó hãy cho biết dạng của nó. Lời giải: - 2.4, 34.342, 324, 3234.43234 là thông tin dạng số. - là thông tin dạng phi số, hay cụ thể là hình ảnh. Các bài giải bài tập Tin học 10 khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập và thực hành số 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin

Xem thêm: Nội dung thực hành Bài tập và bài thực hành 1 1. Mục đích, yêu cầu - Củng cố hiểu biết ban đầu về tin học, máy tính - Sử dụng bộ mã ASCII để mã hóa xâu kí tự, số nguyên - Viết được số thực dưới dạng dấu phẩy động 2. Nội dung a. Tin học, máy tính Bài 1: Hãy chọn những khẳng định đúng trong...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng (phần 1)

Câu 1: Đối tượng nghiên cứu của Triết học Mác – Lênin là: A. Những vấn đề chung nhất, phổ biến nhất của thế giới. B. Những vấn đề quan trọng của thế giới đương đại. C. Những vấn đề cần thiết của xã hội. D. Những vấn đề khoa học xã hội Hiển thị đáp án Câu 2: Định nghĩa nào dưới đây là đúng về Triết h...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng (phần 2)

Câu 11. Hãy chọn thứ tự phát triển các loại hình thế giới quan dưới đây cho đúng. A. Tôn giáo → Triết học → huyền thoại. B. Huyền thoại → tôn giáo → Triết học. C. Triết học → tôn giáo →huyền thoại. D. Huyền thoại → Triết học → tôn giáo. Hiển thị đáp án Câu 12:...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất (phần 1)

Câu 1: Vận động là mọi sự biến đổi nói chung của các sự vật, hiện tượng trong A. Giới tự nhiên và tư duy. B. Giới tự nhiên và đời sống xã hội C. Thế giới khách quan và xã hội. D. Đời sống xã hội và tư duy. Hiển thị đáp án Câu 2: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, ý kiến nào dưới đây là...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 5 Công nghệ 10

(trang 5 sgk Công nghệ 10): Dựa vào biểu đồ em có nhận xét gì về đóng góp của ngành nông, lâm, ngư nghiệp trong cơ cấu tổng sản phẩm trong nước. Trả lời: - Ngành nông, lâm, ngư nghiệp đóng góp hơn 1/5 trong cơ cấu tổng sản phẩm của cả nước. - Xu hướng đóng góp của nông, lâm, ngư nghiệp ngày càng gi...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 9 Công nghệ 10

(trang 9 sgk Công nghệ 10): Nếu đưa giống mới vào sản xuất không qua khảo nghiệm, kết quả sẽ như thế nào? Trả lời: Nếu đưa giống mới vào sản xuất mà không qua khảo nghiệm thì có thể giống sẽ cho năng suất, phẩm chất thấp vì có khả năng giống đó không phù hợp với điều kiện sinh thái ở địa phương đó....
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 13 Công nghệ 10

(trang 13 sgk Công nghệ 10): Tại sao hạt giống siêu nguyên chủng, nguyên chủng cần được sản xuất tại các cơ sở sản xuất giống chuyên nghiệp? Trả lời: Chỉ những cơ sở sản xuất giống chuyên nghiệp mới đảm bảo được về cơ sở vật chất, chuyên môn và nhân lực để đảm bảo hạt giống có chất lượng cao và độc...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng

Để học tốt Công nghệ lớp 10, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Công nghệ 10 Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Công nghệ lớp 10 tương ứng. Các bài giải bài tập sách bài tập Công nghệ 10 (SBT Công nghệ 10) khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3, 4: Sản xuất giống cây trồng

Để học tốt Công nghệ lớp 10, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Công nghệ 10 Bài 3, 4: Sản xuất giống cây trồng. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Công nghệ lớp 10 tương ứng. Các bài giải bài tập sách bài tập Công nghệ 10 (SBT Công nghệ 10) khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 5: Thực hành xác định sức sống của hạt

Để học tốt Công nghệ lớp 10, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Công nghệ 10 Bài 5: Thực hành xác định sức sống của hạt. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Công nghệ lớp 10 tương ứng. Điền nội dung của các bước thực hành xác định sức sống của hạt theo mẫu sau:...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản

- Một số khái niệm cơ bản:    + Bản đồ là hình ảnh thu nhỏ một phần hay toàn bộ Trái Đất lên mặt phẳng, trên cơ sở toán học nhằm thể hiện các hiện tượng địa lí từ mặt đất lên mặt phẳng thông qua hệ thống các kí hiệu riêng có chọn lọc.    + Phép chiếu hình bản đồ là cách...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Địa Lí 10 Bài 2

Trang 9 sgk Địa Lí 10: Quan sát hình 2.1 (trang 9 – SGK), hãy cho biết có những dạng kí hiệu nào? Trả lời: Các dạng kí hiệu: hình học, chữ, tượng hình Trang 10 sgk Địa Lí 10: Dựa vào hình 2.2 (trang 10 – SGK), hãy chứng minh rằng phương pháp kí hiệu không những chỉ nêu được tên và vị trí mà còn thể...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Địa Lí 10 Bài 3

Trang 15 sgk Địa Lí 10: Hãy cho ví dụ về những ngành có sử dụng bản đồ Trả lời: Hãy cho ví dụ về những ngành có sử dụng bản đồ: giao thông, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, quy hoạch,... Tham khảo thêm các bài giải Địa Lí 10 Bài 3 khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Địa Lí 10 Bài 1 trang 5

Trả lời câu hỏi Địa Lí 10 Bài 1 trang 5: Dựa vào hình 1.3b, em hãy cho biết theo phép chiếu hình này, khu vực nào của bản đồ chính xác, khu vực nào kém chính xác? Trả lời: Khu vực trung tâm bản đồ là chính xác nhất, càng xa trung tâm càng kém chính xác. Các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Địa L...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Địa Lí 10 Bài 2 trang 9

Trả lời câu hỏi Địa Lí 10 Bài 2 trang 9: Quan sát hình 2.1, hãy cho biết có những dạng kí hiệu nào? Trả lời: -Các dạng kí hiệu: chữ, hình học, tượng hình. Các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Địa Lí 10 khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Địa Lí 10 Bài 3 trang 15

Trả lời câu hỏi Địa Lí 10 Bài 3 trang 15: Hãy cho ví dụ về những ngành có sử dụng bản đồ. Trả lời: Ngành giao thông vận tải, ngành công nghiệp vũ trụ, ngành lâm nghiệp, ngành nông nghiệp, ngành du lịch, ngành xây dựng,… Các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Địa Lí 10 khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Địa Lí 10

Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Địa Lí 10: Hãy nêu tên và đặc điểm của các phép chiếu hình bản đồ theo các hình dưới đây. Trả lời: Hình A: - Phép chiếu phương vị đứng. - Đặc điểm: Cho mặt chiếu tiếp xúc với cực của Địa Cầu sao cho trục của địa cầu vuông góc với mặt chiếu. Hình B: - Phép chiếu hình nón đứn...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 10

Bài 1 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 10: Kí hiệu bản đồ có khả năng biểu hiện được những đặc tính bào dưới đây của các đối tượng và hiện tượng địa lí: Đánh dấu X vào các ô trống mà kí hiệu bản đồ có khả năng biểu hiện được: ▭Vị trí địa lí▭Cấu trúc ▭Số lượng (quy mô) ▭Chất lượng&#...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 4: Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Bài 1 trang 7 Tập bản đồ Địa Lí 10: Quan sát và tìm hiểu kĩ lược đồ dưới đây, em hãy cho biết: * Quy mô giá trị sản xuất lâm nghiệp của các tỉnh được biểu hiện bằng phương pháp gì? * Sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng của các tỉnh được thể hiện bằng phương pháp gì? * Hãy tính giá trị sản xuất...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Câu 1: Phương pháp kí hiệu dùng để biểu hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm A. phân bố theo luồng di chuyển. B. phân bố phân tán, lẻ tẻ. C. phân bố theo những điểm cụ thể. D. phân bố thanh từng vùng. Hiển thị đáp án Câu 2: Trong các đối tượng địa lí dưới đây đối tượng nào được thể hiện bằng phương...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

Câu 1: Cho biết ý nào dưới đây là không đúng ? A. Bản đồ có tỉ lệ càng nhỏ thì phạm vi lãnh thổ thể hiện được càng lớn. B. Bản đồ có tỉ lệ càng lớn mức độ chi tiết càng cao. C. Bản đồ Quốc gia thường có tỉ lệ lớn hơn bản đồ thế giới. D. Bản đồ có tỉ lệ càng nhỏ càng dễ xác định đặc điểm của các đối...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 4: Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Câu 1: Dựa vào hình 2.2 - Công nghiệp điện Việt Nam SGK Địa Lí 10 hoặc trang 17 - Công nghiệp năng lượng , Atlat địa lí Việt Nam có thể thấy các nhà máy thủy điện của nước ta chủ yếu tập trung ở khu vực A. Đồng bằng Sông Hồng. B. Bắc Trung Bộ C. Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. D. Đồng bằng sông Cửu Long....
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 1)

    Môn Địa Lí lớp 10     Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1:Phương pháp chấm điểm dùng để thể hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm: 1 điểm A. Phân bố phân tán, lẻ tẻ         B. Phân bố tập trung theo điểm C. Phân bố theo tuyến   &...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 2)

    Môn Địa Lí lớp 10     Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1:Dạng kí hiệu không được sử dụng trong phương pháp kí hiệu là: 1 điểm A. Hình học     B. Chữ     C. Tượng hình     D. Tượng thanh Câu 2:Phép chiếu phương vị ngang có đ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 3)

    Môn Địa Lí lớp 10     Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1:. Các đối tượng địa lí thường được biểu hiện bằng phương pháp kí hiệu: 1 điểm A. Các đường ranh giới hành chính        B. Các hòn đảo C. Các điểm dân cư     &nbs...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Từ vựng Unit 1

Từ vựng Tiếng Anh 10 Unit 1: A day in the life of ... Word Class Pronunciation Meaning air-hostess n /ˈeə həʊstəs/ nữ tiếp viên hàng không alternate v /ɔːlˈtɜːnət/ thay phiên, xen kẽ announce v /əˈnaʊns/ thông báo bank n /bæŋk/ bờ be contented with hài lòng với dip v /dɪp/ nhúng, ngâm, dìm xuống fas...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

A. Reading (trang 12-13-14 SGK Tiếng Anh 10)

A. Reading (Trang 12-13-14 SGK Tiếng Anh 10) Before you read (Trước khi bạn đọc) Work in pairs. Ask and answer questions about your daily routine, using the cues below. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về những việc làm thường ngày của em, sử dụng gợi ý bên dưới.) A: What time do you o...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

B. Speaking (trang 14-15 SGK Tiếng Anh 10)

B. Speaking (Trang 14-15 SGK Tiếng Anh 10) Task 1. Quan is a tenth-grade student. He goes to school every morning. Below is his weekly timetable. Ask and answer questions with a partner, using the information from the timetable. (Quân là học sinh lớp 10. Cậu ấy đi học mỗi buổi sáng. Dưới đây là thời...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải SBT Tiếng Anh 10 Unit 1: Reading (trang 4-5)

Part 1 (trang 10 sbt Tiếng Anh 10): Read the passage... (Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành các câu sau.) 1. B 2. D 3. B 4. A 5. B Hướng dẫn dịch: Đó là 5 giờ chiều khi cô Lan trở về nhà từ nơi làm việc. Cô bước vào phòng khách và nhìn hai đứa con của mình. Chúng 10 và 14 tuổi. Chú...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải SBT Tiếng Anh 10 Unit 2: Reading (trang 10-11)

Part 1 (trang 10 sbt Tiếng Anh 10): Read the passage...(Đọc đoạn văn và điền dấu tick vào cột đúng) Chile Finland The Philippines Korea The U.S. 1. People shake hands every time they meet x 2. Women do not usually shake hands. x 3. Women sometimes kiss at the first meeting. x 4. Men shake hands or...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải SBT Tiếng Anh 10 Unit 3: Reading (trang 18-21)

Part 1 (trang 18-19 sbt Tiếng Anh 10): Read the passage...(Đọc đoạn văn về Albert Einstein và chọn phướng án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi) 1. B 2. C 3. A 4. B 5. D Hướng dẫn dịch: Albert Einstein sinh ngày 14 tháng 3 năm 1879 tại Ulm, Đức. Niềm đam mê khoa học bắt đầu khi ông mới năm tuổi. Nhưng ở...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Tiếng Anh 10 Unit 1 Reading có đáp án

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE? Animals live everywhere. They roam the land. They burrow in the ground. They swim in the sea. They fly through the air. They creep, they leap, they soar, and they dive. A very few – including corals and barnacles – stay in...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Tiếng Anh 10 Unit 1 Reading có đáp án

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE? Animals live everywhere. They roam the land. They burrow in the ground. They swim in the sea. They fly through the air. They creep, they leap, they soar, and they dive. A very few – including corals and barnacles – stay in...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Tiếng Anh 10 Unit 1 Vocabulary and Grammar có đáp án

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences Question 1: He sometimes ____________ sports with friends A. play    B. plays     C. played     D. playing Hiển thị đáp án Question 2: Nylon ______________ in the 1930s A. invented   &nbs...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Getting Started (trang 6 - 7 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Unit 1 lớp 10: Getting Started (trang 6 - 7 SGK Tiếng Anh 10 mới) 1. Listen and read.(Nghe và đọc) Bài nghe: Hướng dẫn dịch: Nam: A lô? Mr Long: A lô, Nam? Chú Long đây. Bố cháu có ở đó không? Chú muốn rủ bố đi chơi tennis. Nam: À, cháu e là bố không thể ra ngoài với chú bây giờ đâu. Bố đang chuẩn b...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Language (trang 7 - 8 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Unit 1 lớp 10: Language (trang 7 - 8 SGK Tiếng Anh 10 mới) Vocabulary(Từ vựng) 1. Match the words and phrases in the box with their meanings below.(Nối những từ và cụm từ trong hộp với những ý nghĩa dưới đây.) 1. f2. e3. a4. h 5. b6. g7. d8. c Hướng dẫn dịch: 1. Chore: một nhiệm vụ thường nhật, đặc...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Reading (trang 9 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Unit 1 lớp 10: Reading (trang 9 SGK Tiếng Anh 10 mới) 1. Look at the picture and answer the questions.(Nhìn vào bức tranh và trả lời các câu hỏi.) 1. What are the people in the picture doing? (Những người trong tranh đang làm gì?) They are doing housework. (Họ đang làm việc nhà) 2. Do you think they...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Unit 1: Family Life

Để học tốt Tiếng Anh lớp 10 mới, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập SBT Tiếng Anh 10 mới: Unit 1: Family Life. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để tham khảo bài giải sách bài tập Tiếng Anh 10 mới tương ứng. Các bài giải SBT Tiếng Anh 10 mới khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Unit 2: Your Body And You

Để học tốt Tiếng Anh lớp 10 mới, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập SBT Tiếng Anh 10 mới: Unit 2: Your Body And You. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để tham khảo bài giải sách bài tập Tiếng Anh 10 mới tương ứng. Các bài giải SBT Tiếng Anh 10 mới khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Unit 3: Music

Để học tốt Tiếng Anh lớp 10 mới, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập SBT Tiếng Anh 10 mới: Unit 3: Music. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để tham khảo bài giải sách bài tập Tiếng Anh 10 mới tương ứng. Các bài giải SBT Tiếng Anh 10 mới khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Phonetics and Speaking

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others Question 1: A. benefit    B. winner    C. extended    D. gender Hiển thị đáp án Question 2: A. chore    B. grocery    C. household &nb...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Vocabulary and Grammar

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences Question 1: Sam didn't get much formal _______. A. school    B. schooling    C. schooldays    D. schoolgirl Hiển thị đáp án Question 1: Sam didn't get much formal _______. A. school   &nbs...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Reading

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE? I’m Brian. I belong to a middle class family. There are six members in my family. They are our parents, grandparents, I and my younger sister. Our grandfather is the head of the family. He enjoys a commanding position. His d...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 1 trang 6

(trang 6 sgk Lịch Sử 10): - Thế nào là Người tối cổ? (Hay còn gọi là Người Vượn) Trả lời: - Hình thức tiến triển nhảy vọt từ vượn thành người. - Xuất hiện cách đây khoảng 4 triệu năm đến 50 – 40 vạn năm. - Người tối cổ tuy chưa loại bỏ hết dấu tích vượn trên cơ thể mình, song đã là người như đi đứn...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 2 trang 10

(trang 10 sgk Lịch Sử 10): - Tổ chức xã hội của Người tinh khôn là gì? Trả lời: Tổ chức xã hội của Người tinh khôn là thị tộc và bộ lạc (trang 10 sgk Lịch Sử 10): - Thế nào là thị tộc, bộ lạc? Trả lời: - Thị tộc:      + Là nhóm hơn 10 gia đình và có chung dòng máu   &n...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 3 trang 13

(trang 13 sgk Lịch Sử 10): - Tại sao xã hội có giai cấp và nhà nước lại phát triển sớm ở lưu vực các con sông lớn thuộc châu Á và châu Phi? Trả lời: Cư dân trên lưu vực các con sông lớn ở châu Á, châu Phi có thể sớm phát triển thành xã hội có giai cấp và nhà nước vì: - Công cụ kim loại sớm xuất hiệ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 1 trang 6

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 1 trang 6: Thế nào là Người tối cổ? Trả lời: - Người tối cổ là người nhưng chưa bỏ hết dấu tích vượn trên cơ thể. Đây là hình thức tiến triển nhảy vọt từ vượn thành người, là thời kì đầu tiên của lịch sử loài người. - Đặc điểm: Hầu như đã đi lại, đứng bằng hai chân, đ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 2 trang 10

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 2 trang 10: Tổ chức xã hội của Người tinh khôn là gì? Trả lời: - Tổ chức xã hội của người tinh khôn là thị tộc hay công xã thị tộc – những người “cùng họ”. - Ngoài thị tộc còn có bộ lạc, là tập hợp một số thi tộc sống cạnh nhau, có họ hàng với nhau và cùng có một nguồ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 3 trang 13

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 3 trang 13: Tại sao xã hội có giai cấp và nhà nước lại phát triển sớm ở lưu vực các con sông lớn thuộc châu Á và châu Phi? Trả lời: Xã hội có giai cấp và nhà nước phát triển sớm ở lưu vực các con sông lớn thuộc châu Á và châu Phi vì: - Đây là khu vực có điều kiện tự n...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Lịch Sử 10

Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Quan sát hình 1 trong SGK, em hãy cho biết những điểm khác nhau về hình dáng giữa Người tối cổ và Người hiện đại ngày nay. Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng: Lời giải: X Người tối cổ có trán thấp và bợt ra phía sau, mồm vẩu ra phía trước Khuô...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 5 Tập bản đồ Lịch Sử 10

Bài 1 trang 5 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng: Lời giải: +) Tổ chức xã hội đầu tiên của Người tinh khôn là gì? Bộ lạc X Bầy người nguyên thủy Thị tộc Gia đình phụ hệ +) Thế nào là thị tộc? Là bầy người sống chung trong hang động, mái đá Là tập hợp những...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 7 Tập bản đồ Lịch Sử 10

Bài 1 trang 7 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng: Lời giải: - Các quốc gia cổ đại phương Đông đã được hình thành vào thời gian nào? X Từ cuối thiên niên kỉ IV TCN đến đầu thiên niên kỉ III TCN Từ cuối thiên niên kỉ III TCN đến đầu thiên niên kỉ II TCN Từ cuối thi...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 (có đáp án - Lần 1 - Đề 1)

    Môn Lịch Sử lớp 10     Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: (6đ) Chọn đáp án đúng nhất: 1. (1đ) Vua ở Trung Quốc được gọi là gì? A: Pharaon. B: Enxi. C: Thiên tử. D: Thần tháng dưới trần gian. 2. (1đ) Quốc gia cổ đại nào được hình thành trên lưu vực hai con sông Ơ-phơ-...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 (có đáp án - Lần 1 - Đề 2)

    Môn Lịch Sử lớp 10     Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: (6đ) Chọn đáp án đúng nhất: 1. (1đ) Vua ở Ai Cập được gọi là gì? A: Pharaon. B: Enxi. C: Thiên tử. D: Thần tháng dưới trần gian. 2. (1đ) Cư dân nước nào tìm ra chữ số 0? A: Ai Cập. B: Ấn Độ. C: Lưỡng Hà. D: La...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 (có đáp án - Lần 1 - Đề 3)

    Môn Lịch Sử lớp 10     Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: (6đ) Chọn đáp án đúng nhất: 1. (1đ) Theo học thuyết của Darwin loài người có nguồn gốc từ A. truyền thuyết Adam và Eva B. truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu cơ. C. loài vượn cổ tiến hóa thành. D. loài khỉ tiến...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 1 (có đáp án): Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy (phần 1) Câu 1. Ý nào sau đây không phù hợp với loài vượn cổ trong quá trình tiến hóa thành người ? A. Sống cách đây 6 triệu năm. B. Có thể đứng và đi bằng 2 chân. C. Tay được dung để cầm nắm. D. Chia thành cá...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy (phần 2)

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 1 (có đáp án): Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy (phần 2) Câu 11. Ý không phản ánh đúng đặc điểm của hợp quần xã hội đầu tiên của con người là A. Có người đứng đầu. B. Có phân công lao động giữa nam và nữ. C. Sống quây quần theo quan hệ ruột thịt trong các h...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy (phần 3)

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 1 (có đáp án): Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy (phần 3) Câu 21: Các nhà khảo cổ coi thời đá mới là một cuộc cách mạng vì A. Thời kì này xuất hiện những loại hình công cụ mới. B. Con người biết đan lưới đánh cá, biết làm đồ gốm. C. Có những thay đổi căn bản...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 10 Học kì 1 (có đáp án - Đề 1)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 10 - Học kì 1 Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Chữa lỗi cho phù hợp với văn phong ngôn ngữ viết: a. Trong thơ ca Việt Nam thì đã có nhiều bức tranh mùa thu đẹp hết ý. b. Còn như máy móc, thiết bị do nước ngoài đưa vào góp vốn thì không được kiểm soát, họ sẵn sàng khai vống lên đ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 10 Học kì 1 (có đáp án - Đề 2)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 10 - Học kì 1 Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài: Chép thuộc lòng phần phiên âm và dịch thơ bài “Tỏ lòng” của Phạm Ngũ Lão. Phân tích ý nghĩa của nỗi “thẹn” trong câu thơ cuối. - Học sinh viết đúng phần phiên âm và dịch thơ bài thơ “Tỏ lòng”. - Tác giả Phạm Ngũ Lão thẹn vì: + Chưa...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 10 Học kì 1 (có đáp án - Đề 3)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 10 - Học kì 1 Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài: Viết một số câu khác tiếp theo câu văn dưới đây để tạo một văn bản có nội dung thống nhất. “ Môi trường sống của loài người hiện nay đang bị hủy hoại ngày càng nghiêm trọng” Môi trường sống của loài người hiện nay đang bị huỷ hoại...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 1 trang 4

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 1 trang 4: Nhìn vào hai bức tranh ở trên, hãy đọc và so sánh các câu ở bên trái và bên phải. Lời giải Các câu ở bên trái là các câu khẳng định, có tính đúng sai Các câu ở bên phải không thể nói là đúng hay sai Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 1 trang 4: Nêu ví d...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 2 trang 10

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 2 trang 10: Nêu ví dụ về tập hợp. Dùng kí hiệu ∈ và ∉ để viết các mệnh đề sau. a)3 là một số nguyên; b)√2 không phải là số hữu tỉ Lời giải Ví dụ về tập hợp: Toàn bộ học sinh lớp 10A a) 3 ∈ Z b) √2 ∉ Q Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại s...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 3 trang 13

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 3 trang 13: Cho A = { n ∈ N | n là ước của 12} B = { n ∈ N | n là ước của 18} a)Liệt kê các phần tử của A và của B b) Liệt kê các phần tử của tập hợp C các ước chung của 12 và 18 Lời giải a) A = {1;2;3;4;6;12} B = {1;2;3;6;9;18} b) C = {1;2;3;6} Các bài giải bài t...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 1 trang 9 SGK Đại Số 10 nâng cao

Bài 1 (trang 9 sgk Đại Số 10 nâng cao): Trong các câu dưới đây, câu nào là mệnh đề, câu nào không phải là mệnh đề? Nếu là mệnh đề thì em hãy chỉ rõ nó đúng hay nó sai. a) Hãy đi nhanh lên!; b) 5 + 4 + 7 = 15; c) Năm 2002 là năm nhuận. Lời giải: Các câu b) và c) là mệnh đề, ở đó c) là mệnh đề đúng c...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 6 trang 12 SGK Đại Số 10 nâng cao

Bài 6 (trang 12 sgk Đại Số 10 nâng cao): Phát biểu mệnh đề đảo của định lí “Trong một tam giác cân, hai đường cao ứng với hai cạnh bên thì bằng nhau”. Mênh đề đảo đó đúng hay sai. Lời giải: Mệnh đề đảo là: Nếu một tam giác có hai đường cao bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân”. Mệnh đề đảo là...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 12 trang 13 SGK Đại Số 10 nâng cao

Bài 12 (trang 13 sgk Đại Số 10 nâng cao): Điền dấu “x” vào ô thích hợp trong bảng sau:s Câu Không là mệnh đề Mệnh đề đúng Mệnh đề sai 24 - 1 chia hết cho 5. Số 153 là số nguyên tố. Cấm đá bóng ở đây! Bạn có máy tính không? Lời giải: Câu Không là mệnh đề Mệnh đề đúng Mệnh đề sai 24 - 1 chia hết cho...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1.1 trang 7 Sách bài tập Đại số 10

Bài 1.1 trang 7 Sách bài tập Đại số 10: Trong các câu sau, câu nào là một mệnh đề, câu nào là một mệnh đề chứa biến?     a) 1 + 1 = 3;     b) 4 + x < 3;     c) 3/2 có phải là một số nguyên không?     d) √5 là m...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1.19 trang 11 Sách bài tập Đại số 10

Bài 1.19 trang 11 Sách bài tập Đại số 10: Kí hiệu T là tập hợp các học sinh của trường, 10A là tập hợp các học sinh lớp 10A của trường. Biết rằng An là một học sinh của lớp 10A. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề đúng?     a) An ∈ T;     b) An ⊂ 1...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1.24 trang 14 Sách bài tập Đại số 10

Bài 1.24 trang 14 Sách bài tập Đại số 10: Liệt kê các phần tử của tập hợp A các ước số tự nhiên của 18 và của tập hợp các ước số tự nhiên của 30. Xác định các tập hợp A ∩ B, A ∪ B, A \ B, B \ A. Lời giải:     A = {1, 2, 3, 6, 9, 18}     B = {1, 2, 3,...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết: Mệnh đề

I. MỆNH ĐỀ Mỗi mệnh đề phải đúng hoặc sai. Mỗi mệnh đề không thể vừa đúng, vừa sai. II. PHỦ ĐỊNH CỦA MỘT MỆNH ĐỀ Kí hiệu mệnh phủ định của mệnh đề P là ta có - đúng khi P sai. - sai khi P đúng. III. MỆNH ĐỀ KÉO THEO Mệnh đề “Nếu P thì Q” được gọi là mệnh đề kéo theo, và kí hiệu là P => Q. Mệnh đề...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Dạng 1: Xác định tính đúng sai của mệnh đề

+ Mệnh đề: xác định giá trị (Đ) hoặc (S) của mệnh đề đó. + Mệnh đề chứa biến p(x): Tìm tập hợp D của các biến x để p(x) (Đ) hoặc (S). Ví dụ 1: Trong các câu dưới đây, câu nào là mệnh đề, câu nào không phải là mệnh đề? Nếu là mệnh đề, hãy xác định tính đúng sai. a) x2 + x + 3 > 0 b) x2 + 2 y >...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Dạng 2: Phát biểu mệnh đề điều kiện cần và đủ

Mệnh đề: P ⇒ Q Khi đó: P là giả thiết, Q là kết luận Hoặc P là điều kiện đủ để có Q, hoặc Q là điều kiện cần để có P Ví dụ 1: Xét mệnh đề: "Hai tam giác bằng nhau thì diện tích của chúng bằng nhau" Hãy phát biểu điều kiện cần, điều kiện đủ, điều kiện cần và đủ. Hướng dẫn: 1) Điều kiện cần: Hai...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết: Các định nghĩa

1. Định nghĩa, sự xác định vectơ.    - Vectơ là một đoạn thẳng có định hướng, nghĩa là trong hai điểm mút của đoạn thẳng, đã chỉ rõ điểm nào là điểm đầu (gốc), điểm nào là điểm cuối (ngọn). Vectơ có điểm đầu A, điểm cuối B được kí hiệu là AB → .      &nbs...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm: Các định nghĩa (phần 1)

Câu 1: Cho một hình chữ nhật ABCD. a) Số vectơ khác 0 → mà điểm đầu và điểm cuối trùng với các đỉnh của hình chữ nhật là: A. 4 B. 6 C. 12 D. 16 b) Trong số các vectơ nói trên, số nhóm các vectơ bằng nhau là: A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 c) Số nhóm các vectơ có độ dài bằng nhau là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 6 Câ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm: Các định nghĩa (phần 2)

Câu 15: Khẳng định nào sau đây sai? Hai vectơ bằng nhau thì A. Có độ dài bằng nhau   C. có chung điểm gốc B. Cùng phương   D. cùng hướng Câu 16: Cho ba điểm M, N, P thẳng hàng, trong đó điểm N nằm giữa hai điểm M và P. Khi đó các cặp vectơ nào sau đây cùng hướng? Câu 17...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi SGK Vật Lý 10 Bài 1

C1. ( trang 8 sgk Vật Lý 10) Cho biết (một cách gần đúng): - Đường kính của Mặt Trời : 1 400 000 km. - Đường kính của Trái Đất : 12 000 km. - Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời : 150 000 000 km. a) Nếu vẽ đường đi của Trái Đất quanh Mặt Trời là một đường tròn, đường kính 15 cm thì hình vẽ Trái Đấ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi SGK Vật Lý 10 Bài 2

C1. (trang 12 sgk Vật Lý 10) Dựa vào giờ tàu ở Bảng 1.1, hãy tính tốc độ trung bình của đoàn tàu trên đường Hà Nội – Sài Gòn , biết con đường này dài 1 726 km coi như thẳng: Lời giải: Từ Câu C4 bài 1, ta tìm được thời gian tàu chạy từ Hà Nội vào sài Gòn là: t = 33 giờ. Áp dụng công thức: Các bài gi...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi SGK Vật Lý 10 Bài 3

C1 (trang 16 sgk Vật Lý 10) Tại một điểm M trên đường đi, đồng hồ tốc độ của một chiếc xe máy chỉ 36 km/h. Tính xem trong khoảng thời gian 0,01 s xe đi được quãng đường bao nhiêu? Lời giải: Đồng hồ tốc độ của xe máy chỉ độ lớn của vận tốc tức thời tại điểm M. Áp dụng: v = ΔS / Δt ⇒...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu c1 trang 7 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Câu c1 (trang 7 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Hãy so sánh kích thước của Trái Đất với bán kính quỹ đạo quanh Mặt Trời của nó. Biết RTĐ = 6400 km, Rqđ ≈ 150000000 km. Có thể coi Trái Đất là một chất điểm trong chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời được không? Lời giải: Ta thấy: là rất nhỏ nên coi...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu c1 trang 11 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Câu c1 (trang 11 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Một đại lượng vectơ được xác định bởi các yếu tố nào ? Lời giải: Phương, chiều, độ lớn và điểm đặt. Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 2 chương 1 khác: Trả lời câu hỏi C giữa bài Trả lời Câu hỏi (trang 16) Giải Bài tập (trang 16-17)
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu 1 trang 20 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Câu 1 (trang 20 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Trong thí nghiệm về chuyển động thẳng của một vật, người ta ghi được vị trí của vật sau những khoảng thời gian 0,02s trên băng giấy (hình 3.4). Em hãy sử dụng các kết quả đó để xét xem chuyển động này có phải là chuyển động nhanh dần không. Nếu đúng, hãy tín...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Chuyển động cơ

Để học tốt Vật Lí lớp 10, dưới đây là các bài giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 10 Bài 1: Chuyển động cơ. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Vật Lí lớp 10 tương ứng. Các bài giải sách bài tập Vật Lí 10 (SBT Vật Lí 10) khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Chuyển động thẳng đều

Để học tốt Vật Lí lớp 10, dưới đây là các bài giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 10 Bài 2: Chuyển động thẳng đều. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Vật Lí lớp 10 tương ứng. Các bài giải sách bài tập Vật Lí 10 (SBT Vật Lí 10) khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều

Để học tốt Vật Lí lớp 10, dưới đây là các bài giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 10 Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Vật Lí lớp 10 tương ứng. Các bài giải sách bài tập Vật Lí 10 (SBT Vật Lí 10) khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập chương Động học chất điểm (P1)

Câu 1: Lúc 7 giờ, một người ở A chuyển động thẳng đều với v = 36 km/h đuổi theo người ở B đang chuyển động với v = 5 m/s. Biết AB = 18 km. Viết phương trình chuyển động của 2 người. Lúc mấy giờ và ở đâu 2 người đuổi kịp nhau A. 58 km B. 46 km C. 36 km D. 24 km Hiển thị lời giải Câu 2: Một vật chuyển...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập chương Động học chất điểm (P2)

Câu 21: Một viên bi chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu trên máng nghiêng và trong giây thứ năm nó đi được quãng đường bằng 1,8 m. Gia tốc của viên bi chuyển động trên máng nghiêng là: A. 0,4 m/s2            B. 0,5 m/s2 &...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập chương Động học chất điểm (P3)

Câu 41: Một vật rơi tự do trong 10 s. Quãng đường vật rơi trong 2s cuối cùng là bao nhiêu? lấy g = 10 m/s2 A. 90 m B. 180 m C. 360 m D. 540 m Hiển thị lời giải Chuyển động của hai xe (1), (2) được thể hiện trên đồ thị (x, t) qua hình vẽ: Câu 42: Phương trình chuyển động của xe (1) là: A. x1 = 2t&nbs...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập trắc nghiệm Chuyển động cơ

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Chuyển động cơ Câu 1: Trong trường hợp nào dưới đây có thể coi một đoàn tàu như một chất điểm?    A. Đoàn tàu lúc khởi hành.    B. Đoàn tàu đang qua cầu.    C. Đoàn tàu đang chạy trên một đoạn đường vòng. &...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập trắc nghiệm Chuyển động thẳng đều (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Chuyển động thẳng đều (phần 1) Câu 1: Một chiếc xe chuyển động trên một đoạn đường thẳng AB với tốc độ trung bình là v. Câu nào sau đây là đúng?     A. Xe chắc chắn chuyển động thẳng đều với tốc độ là v.     B. Quãng đường xe chạ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập trắc nghiệm Chuyển động thẳng đều (phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Chuyển động thẳng đều (phần 2) Câu 9: Một ô tô chuyển động đều trên một đoạn đường thẳng với vận tốc 60 km/h. Bến xe nằm ở đầu đoạn đường nhưng xe xuất phát từ một địa điểm trển đoạn đường cách bến xe 4 km. Chon bến xe là vật mốc, chọn thời điê...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 1 trang 9 SGK Hóa 10

Bài 1 (trang 9 SGK Hóa 10): Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là: A. Electron và proton. B. Proton và nơtron. C. Nơtron và electon. D. Electron, proton và nơtron. Chọn đáp án đúng. Lời giải: Đấp số đúng là câu B: Proton và notron. Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 1:...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 1 trang 13 SGK Hóa 10

Bài 1 (trang 13 SGK Hóa 10): Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng: A. Số khối. B. Số notron. C. Số proton. D. Số notron và số proton. Chọn đáp án đúng. Lời giải: Câu đúng là câu C. Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 2: Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 1 trang 18 SGK Hóa 10

Bài 1 (trang 18 SGK Hóa 10): Theo số liệu ở bảng 1 Bài 1 trang 8: a) Hãy tính khối lượng g của nguyên tử nitơ (gồm 7 proton, 7 notron, 7 electron) (Đây là phép tính gần đúng). b) Tính tỉ số khối lượng của electron trong nguyên tử so với khối lượng của toàn nguyên tử. Lời giải: a) Tổng khối lượng củ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 1 trang 8 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 1 (trang 8 sgk Hóa 10 nâng cao): Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là: A. electron và proton B. proton và nơtron C. nơtron và electron D. electron, proton và nơtron. Hãy chọn đáp án đúng. Lời giải: Chọn B. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt proton và nơtron. Các...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 1 trang 11 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 1 (trang 11 sgk Hóa 10 nâng cao): Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng: A. số khối. B. số nơtron C. số proton. D. số nơtron và proton. Chọn đáp án đúng. Lời giải: Chọn C. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân (hay số proton). Các bài giải bài tập Hóa 10...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 1 trang 14 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 1 (trang 14 sgk Hóa 10 nâng cao): Nguyên tố cacbon có hai đồng vị bền: Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố cacbon là: A. 12,500. B. 12,011. C. 12,022. D. 12,055. Lời giải: Chọn B. Ta có: Các bài giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 3 khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Thành phần nguyên tử

Để học tốt Hóa học lớp 10, dưới đây là các bài giải bài tập Sách bài tập Hóa học 10 Bài 1: Thành phần nguyên tử. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Hóa học lớp 10 tương ứng. Các bài giải sách bài tập Hóa học 10 (SBT Hóa học 10) khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị

Để học tốt Hóa học lớp 10, dưới đây là các bài giải bài tập Sách bài tập Hóa học 10 Bài 2: Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Hóa học lớp 10 tương ứng. Các bài giải sách bài tập Hóa học 10 (SBT Hóa học 10) khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Luyện tập: Thành phần nguyên tử

Để học tốt Hóa học lớp 10, dưới đây là các bài giải bài tập Sách bài tập Hóa học 10 Bài 3: Luyện tập: Thành phần nguyên tử. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Hóa học lớp 10 tương ứng. Các bài giải sách bài tập Hóa học 10 (SBT Hóa học 10) khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

4 dạng bài tập Nguyên tử Hóa 10 trong đề thi Đại học có lời giải

+ Nguyên tử gồm: Hạt nhân ( gồm hạt proton và nơtron); Vỏ nguyên tử ( các hạt electron) +  Nguyên tử được cấu tạo từ 3 loại hạt cơ bản là: electron, proton và nơtron. + Số đơn vị điện tích hạt nhân = số proton = số electron ( Z = P = E) + Số khối A của hạt nhân: là tổng số proton Z và số nơtron N (A...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

40 bài tập trắc nghiệm chương Nguyên tử có đáp án

Câu 1: Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử Y là 52, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. Y là A. Cl        B. Na        C. F        D. Cu Hiển thị đáp án Câu 2: Tổng số hạt cơ b...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

100 câu trắc nghiệm Nguyên tử có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)

Bài 1: Nguyên tử gồm:    A. Các hạt electron và nơtron    B. Hạt nhân mang điện dương và lớp vỏ mang điện âm    C. Các hạt proton và nơtron    D. Các hạt proton và electron Hiển thị đáp án Bài 2: Trong nguyên tử, hạt không mang điện là: &nb...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

15 câu trắc nghiệm Thành phần nguyên tử cực hay có đáp án

 Câu 1: Nguyên tử X có 26 proton trong hạt nhân. Cho các phát biểu sau về X: X có 26 nơtron trong hạt nhân. X có 26 electron ở vỏ nguyên tử. X có điện tích hạt nhân là 26+. Khối lượng nguyên tử X là 26u. Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là A. 1.    B. 2.    ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

15 câu trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học. Đồng vị cực hay có đáp án

 Câu 1: Hai nguyên tử C và B có cùng A. số proton. B. số nơtron. C. tính chất vật lý. D. tính chất hóa học. Hiển thị đáp án Câu 2: Có những phát biểu sau đây về các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học: Các đồng vị có tính chất hóa học giống nhau. Các đồng vị có tính chất vật lí khác nhau. Các đồ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

15 câu trắc nghiệm Luyện tập: Thành phần nguyên tử cực hay có đáp án

 Câu 1: Hạt X và Y có cấu tạo như sau: Phát biểu nào sau đây về X và Y là đúng? A. X và Y là các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học. B. X và Y là các hạt có điện tích trái dấu. C. X và Y là các hạt mang điện tích âm. D. X và Y là các hạt mang điện tích dương. Hiển thị đáp án Câu 2: Một nguyên t...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra học kì 1 Hóa học 10 (Đề 1)

    Môn Hóa học lớp 10     Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: Kí hiệu nào trong số các kí hiệu sau là sai?     A. 2s, 4f      B. 1p, 2d      C. 2p, 3d      D. 1s...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra học kì 1 Hóa học 10 (Đề 2)

    Môn Hóa học lớp 10     Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: Điều khẳng định nào sau đây là sai?     A. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo nên bởi các hạt proton, electron, nơtron.     B. Trong nguyên tử số hạt proton bằng số hạt ele...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra học kì 1 Hóa học 10 (Đề 3)

    Môn Hóa học lớp 10     Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: Tổng số hạt cơ bản (p, n, e) trong nguyên tử nguyên tố X là 46, biết số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14. Xác định chu kì, số thứ tự ô nguyên tố của X trong bảng tuần hoàn.   &nbs...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

- Các cấp tổ chức của thế giới sống: Phân tử → Bào quan → Tế bào → Mô → Cơ quan → Hệ cơ quan → Cơ thể → Quân thể → Quần xã → Hệ sinh thái → Sinh quyển. - Trong đó các cấp độ cơ bản của thế giới sống bao gồm: tế bào, cơ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 1 trang 13 sgk Sinh 10

Bài 1 (trang 13 sgk Sinh học 10): Hãy đánh dấu + vào ô ▭ chỉ câu trả lời đúng: Những giới sinh vật nào gồm các sinh vật nhân thực? ▭ a) Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Thực vật, giới Động vật. ▭ b) Giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật. ▭ c) Giới Kh...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 3 trang 17

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 3 trang 17: Quan sát hình 3.2 và cho biết hậu quả gì có thể xảy ra khi ta đưa các tế bào sống vào ngăn đá ở trong tủ lạnh? Lời giải: Quan sát hình 3.2. ta thấy khi nước ở trạng thái rắn (nước đá) giữa các phân tử nước hình thành các liên kết hiđrô bền vững. Khi nước động...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 1 trang 6

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 1 trang 6: Sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào? Trả lời: - Sinh vật có thể lớn lên, sinh trưởng và sinh sản. - Sinh vật có khả năng cảm ứng để trả lời lại các kích thích của môi trường. Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 1 trang 6: Quan sát hình 1 và giải thích các k...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu 1 trang 12 Sinh học 10

Câu 1 trang 12 Sinh học 10: Hãy đánh dấu + vào ô chỉ câu trả lời đúng: Những giới sinh vật nào thuộc sinh vật nhân thực? a) Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Thực vật, giới Động vật. b) Giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật. c) Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Đ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 3 trang 17

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 3 trang 17: Quan sát hình 3.2 và cho biết hậu quả gì có thể xảy ra khi ta đưa các tế bào sống vào ngăn đá ở trong tủ lạnh? Trả lời: - Khi ta đưa các tế bào sống vào trong ngăn đá, nước trong tế bào sẽ bị đông cứng, làm thể tích nước tăng lên làm vỡ tế bào. - Như vậy các...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Để học tốt Sinh học lớp 10 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 10 nâng cao Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống. Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 10 nâng cao khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Giới thiệu các giới sinh vật

Để học tốt Sinh học lớp 10 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 10 nâng cao Bài 2: Giới thiệu các giới sinh vật. Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 10 nâng cao khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh và giới Nấm

Để học tốt Sinh học lớp 10 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 10 nâng cao Bài 3: Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh và giới Nấm. Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 10 nâng cao khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Giới thiệu chung về thế giới sống Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 1 Câu 1: Cho các ý sau: (1) Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc. (2) Là hệ kín, có tính bền vững và ổn định. (3) Liên tục tiến hóa. (4) Là hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh. (5) Có khả năng cảm ứng và vân động. (6) Thường xuyên trao đổ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 2: Các giới sinh vật

Giới thiệu chung về thế giới sống Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 2 Câu 1: Trong hệ thống phân loại 5 giới, vi khuẩn thuộc A. giới Khởi sinh.   B. giới Nấm. C. giới Nguyên sinh.   D. giới Động vật. Hiển thị đáp án Câu 2: Các nghành chính trong giới thực vật là A. Rê...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước

Chương 1: Thành phần hóa học của tế bào Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 3 Câu 1: Cho các ý sau: (1) Các nguyên tố trong tế bào tồn tại dưới 2 dạng: anion và cation. (2) Cacbon là các nguyên tố đặc biệt quan trọng cấu trúc nên các đại phân tử hữu cơ. (3) Có 2 loại nguyên tố: nguyến tố đa lượng và...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Mục lục Soạn văn lớp 10 Tập 1

Dưới đây là danh sách các bài Soạn văn lớp 10 tập 1. Tên bài là đường link dẫn tới bài soạn. Các bài soạn được sắp xếp như theo thứ tự trong sách giáo khoa, để tiếp tục theo dõi bài soạn tiếp theo, bạn có thể vào Trang sau. Để xem lại bài soạn trước, bạn vào Trang trước. Mục lục Soạn văn lớp 10 tập...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Mục lục Soạn văn lớp 10 Tập 2

Dưới đây là danh sách các bài Soạn văn lớp 10 tập 2. Tên bài là đường link dẫn tới bài soạn. Các bài soạn được sắp xếp như theo thứ tự trong sách giáo khoa, để tiếp tục theo dõi bài soạn tiếp theo, bạn có thể vào Trang sau. Để xem lại bài soạn trước, bạn vào Trang trước. Mục lục Soạn bài lớp 10 tập...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Tổng quan văn học Việt Nam

Câu 1 (trang 13 sgk Ngữ văn 10 Tập 1): Sơ đồ các bộ phận và sự phát triển của văn học Việt Nam Câu 2 (trang 13 sgk Ngữ văn 10 Tập 1): Quá trình phát triển của văn học Việt Nam gắn chặt với lịch sử, chính trị, văn hoá, xã hội của đất nước. Nhìn tổng quát, văn học Việt Nam đã trải qua ba thời kì lớn:...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Tổng quan văn học Việt Nam

Câu 1 (trang 13 sgk Ngữ Văn 10 Tập 1): Sơ đồ các bộ phận của văn học Việt Nam: Câu 2 (trang 13 sgk Ngữ Văn 10 Tập 1): Quá trình phát triển của văn học viết Việt Nam    - Văn học viết là các sáng tác bằng chữ viết, mang dấu ấn riêng của tác giả    - Sự phát triển của văn...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Câu 1 (trang 14 sgk Ngữ Văn 10 Tập 1): Đọc văn bản và trả lời câu hỏi a. Hoạt động giao tiếp trong văn bản trên diễn ra giữa vua Trần Nhân Tông ( người đứng đầu đất nước) và các bô lão (đại diện cho nhân dân).    Các nhân vật giao tiếp ở các vị thế khác nhau nên ngôn từ được sử dụng t...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Khái quát văn học dân gian Việt Nam

Câu 1 (trang 19 sgk Ngữ Văn 10 Tập 1): Những đặc trưng cơ bản của văn học dân gian (Văn học dân gian)     - Văn học dân gian là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ, nó tồn tại và phát triển nhờ truyền miệng.     - Văn học dân gian là sản phẩm của quá trình sáng tác tập th...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Tổng quan văn học Việt Nam

Câu 1 (trang 13 sgk Ngữ văn 10 Tập 1): Sơ đồ các bộ phận và sự phát triển của văn học Việt Nam Câu 2 (trang 13 sgk Ngữ văn 10 Tập 1): Quá trình phát triển của văn học Việt Nam gắn chặt với lịch sử, chính trị, văn hoá, xã hội của đất nước. Nhìn tổng quát, văn học Việt Nam đã trải qua ba thời kì lớn:...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Câu 1 (trang 14-15 sgk Ngữ văn 10 Tập 1): a, Hoạt động giao tiếp được văn bản ghi lại diễn ra giữa các nhân vật giao tiếp là: Vua Trần và các bô lão. - Các nhân vật giao tiếp có mối quan hệ: Vua (bề trên) – tôi (bề dưới). - Cương vị của nhân vật giao tiếp cũng có sự khác nhau:    + Vu...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Khái quát văn học dân gian Việt Nam

Câu 1 (trang 19 sgk Ngữ văn 10 Tập 1): Các đặc trưng cơ bản của văn học dân gian Việt Nam là: Các đặc trưng cơ bản của văn học dân gian Việt Nam Tính truyền miệng Tính tập thể Tính thực hành - Truyền miệng là phương thức lưu hành và tồn tại của văn học dân gian => điểm khác biệt cơ bản giữa văn h...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Tổng quan văn học Việt Nam

- Văn học Việt Nam có hai bộ phận lớn: văn học dân gian và văn học viết. - Văn học viết Việt Nam gồm văn học trung đại và hiện đại, phát triển qua ba thời kì, thể hiện chân thực sâu sắc đời sống tư tưởng con người Việt Nam - Học văn học dân tộc là để tự bồi dưỡng nhân cách đạo đức tình cảm quan niệm...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Câu 1: (trang 14 sgk Ngữ văn 10 Tập 1): a. Hoạt động giao tiếp của văn bản được trích dẫn diễn ra giữa vua Trần và các bô lão.    - Hai bên có quan hệ vua – tôi.    - Cương vị của nhân vật giao tiếp cũng có sự khác nhau:    + Vua: người đứng đầu của một đ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Khái quát văn học dân gian Việt Nam

- Văn học dân gian tồn tại dưới hình thức truyền miệng thông qua diễn xướng, được tập thể không ngừng sáng tạo lại và hoàn thiện trong qúa trình lưu truyền - Văn học dân gian gắn bó phục vụ trực tiếp cho các sinh hoạt khác nhau trong cộng đồng - Văn học dân gian có nhiều giá trị to lớn về nhận thức,...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Dàn ý Cảm nghĩ về ngày đầu tiên bước vào trường trung học phổ thông hay nhất

Đề bài: Dàn ý Cảm nghĩ về ngày đầu tiên bước vào trường trung học phổ thông Xem thêm: 2 bài văn mẫu Cảm nghĩ về ngày đầu tiên bước vào trường trung học phổ thông hay nhất Có thể vào bài trực tiếp hoặc gián tiếp - Trực tiếp: Tưởng tượng mình là người đã trưởng thành, xa trường, trực tiếp nhớ lại nhữ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Dàn ý Phân tích đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây hay nhất - Ngữ văn lớp 10

Đề bài: Dàn ý Phân tích đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây - Giới thiệu về nội dung và giá trị của sử thi Đăm săn và vị trí đoạn trích chiến thắng Mtao-Mxây: Là sử bộ sử thi nổi tiếng của dân tộc Ê Đê kể về câu chuyện cuộc đời của tù trưởng Đăm Săn cũng chính là câu chuyện về cộng đồng thị tộc trong...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Dàn ý Phân tích truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy hay nhất - Ngữ văn lớp 10

Đề bài: Dàn ý Phân tích truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy - Giới thiệu khái quát về đặc trưng truyền thuyết dân gian ( gồm cốt lõi lịch sử và yếu tố hư cấu, tập trung phản ánh vấn đề dựng nước và giữ nước) - Giới thiệu về xuất sứ, khái quát nội dung truyền thuyết An Dương Vương và Mị Ch...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Thể loại Sử thi

- Sử thi là những tác phẩm tự sự dân gian có quy mô lớn, sử dụng ngôn ngữ có vần, nhịp, xây dựng những hình tượng nghệ thuật hoành tráng, hào hùng để kể về một hay nhiều biến cố lớn diễn ra trong đời sống cộng đồng của cư dân thời cổ đại. - Sử thi nảy sinh và tồn tại trong đời sống của các dân tộc í...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Chiến thắng Mtao Mxây

1. Bố cục (3 phần) - Phần 1 (Từ đầu đến “cắt đầu Mtao Mxây đem bêu ngoài đường”): Trận đánh giữa hai tù trưởng. - Phần 2 (Tiếp đến “Họ đến bãi ngoài làng, rồi vào làng”): Đăm Săn cùng nô lệ ra về sau chiến thắng. - Phần 3 (Còn lại): Cảnh Đăm Săn ăn mừng chiến thắng. 2. Tóm tắt     Đoạ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Thể loại Truyền thuyết

- Truyền thuyết là những câu chuyện kể dân gian, kể lại những câu chuyện trong lịch sử dựng nước, giữ nước của cha ông ta được khúc xạ qua lời kể của nhiều thế hệ để rồi kết tinh thành những hình tượng nghệ thuật đặc sắc, nhuốm màu thần kì mà vẫn thấm đẫm cảm xúc đời thường. - Đặc trưng thể loại: &n...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

1. Xét ví dụ sau: - Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ! - Cụ bán rồi? - Bán rồi? Họ vừa bắt xong. Lão cố làm ra vẻ vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước, tôi muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc. Bây giờ thì tôi không xót năm quyển sách của tôi quá như trước nữa. Tôi chỉ ái...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Văn bản

1. Xét các ngữ liệu sau: (1) “Giấy rách phải giữ lấy lề” (2) Con cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao Ông ơi ông vớt tôi nao Tối có lòng nào ông hãy xáo măng Có xáo thì xáo nước trong Đừng xáo nước đục đau lòng cò con (3) LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN Hỡi đồng bào toàn quốc! Chúng...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lập dàn ý bài văn tự sự

1. Khái niệm lập dàn ý văn bản tự sự Lập dàn ý bài văn tự sự là nêu rõ những nội dung chính cho câu chuyện mà mình sẽ viết, sẽ kể Ví dụ: Lập dàn ý cho bài văn kể về một việc tốt mà em đã làm, người viết phải trình bày được những nội dung chính cho câu chuyện đó của mình như: - Nêu hoàn cảnh, thời gi...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9