Địa Lí 12 Bài 3: Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam

Phần dưới là danh sách các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Địa Lí lớp 12 Bài 3: Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam. Bạn vào tên bài để theo dõi lời giải bài tập Địa Lí lớp 12 tương ứng Đang biên soạn. Các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Địa Lí 12 khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam

1. Mục đích yêu cầu: 2. Gợi ý và hướng dẫn cách làm: Lời giải: Các bài giải Tập bản đồ Địa Lí lớp 12 khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 1: Việt Nam trên con đường đổi mới và hội nhập

Câu 1. Năm 1995 Việt Nam gia nhập tổ chức nào? A. WTO B. EU C. ASEAN D. NAFTA Hiển thị đáp án Câu 2. Tại Đại hội lần thứ VI năm 1986, Đảng và nhà nước ta đã có quyết định quan trọng A. Đường lối đổi mới được hình thành và khẳng định B. Tham gia Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á C. Có chính sách đẩy m...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 1 (mức độ vận dụng)

Câu 16. Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa bắt đầu từ A. khi nước ta dành độc lập năm 1945 B. sau khi kháng chiến chống Pháp thành công năm 1954 C. công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội năm 1986 D. sau khi nước ta gia nhập ASEAN 1995 và WTO 2007 Hiển thị đ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

Câu 1: Điểm cực Bắc phần đất liền nước ta ở vĩ độ 23° 22' B tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, thuộc tỉnh A. Lào Cai      B. Cao Bằng C. Hà Giang      D. Lạng Sơn Hiển thị đáp án Câu 2: Điểm cực Nam phần đất liền nước ta ở vĩ độ 8o30'N tại xã...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 12 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 1)

    Môn Địa Lí lớp 12     Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của địa hình nước ta: A. Đồi núi chiếm ¾ diện tích cả nước. B. Đồi núi thấp chiếm gần 60% diện tích cả nước. C. Đồng bằng chiếm 2/3 diện tích. D. Địa hình có sự phân...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 12 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 2)

    Môn Địa Lí lớp 12     Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Thế mạnh đặc trưng của khu vực đồi núi nước ta đối với sự phát triển kinh tế xã hội là: A. Có nhiều khoáng sản. B. Có nhiều đồng cỏ. C. Có khí hậu mát mẻ. D. Có nguồn thủy năng dồi dào. Câu 2: Hình thái của đồn...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 12 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 3)

    Môn Địa Lí lớp 12     Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Mùa đông ở vùng núi Đông Bắc đến sớm và kết thúc muộn hơn những vùng khác chủ yếu là do: A. Phần lớn diện tích là đồi núi thấp. B. Có nhiều đỉnh núi cao và sơn nguyên giáp biên giới Việt Trung. C. Các dãy núi c...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Liên Bang Nga

Câu 1 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Miền Tây Trung Quốc là nơi có A. hạ lưu các con sông lớn. B. nhiều đồng bằng châu thổ. C. nhiều hoang mạc rộng lớn. D. khí hậu ôn đới hải dương. Hiển thị đáp án Câu 2 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Trung Quốc phát triển các ngành công nghi...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Nhật Bản và các quốc gia/vùng lãnh thổ khác

Câu 1 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Ngoại thương của Nhật Bản có vai trò to lớn trong nền kinh tế chủ yếu là do A. thực hiện việc hợp tác phát triển với nhiều quốc gia. B. nền kinh tế gắn bó chặt chẽ với thị trường thế giới. C. nhu cầu về hàng hóa nhập ngoại của người dân cao. D. hoạt đ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Địa lí Đông Nam Á và ASEAN

Câu 1 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 301). Phát biểu nào sau đây đúng về Đông Nam Á lục địa? A. Mưa lớn thường xuyên quanh năm. B. Nền nhiệt cao đều, không phân hóa. C. Có khí hậu chủ yếu là cận xích đạo. D. Nhiệt đới ẩm gió mùa chiếm ưu thế. Hiển thị đáp án Câu 2 : (THPT QG 2019 – Đề chính th...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

A. Reading (trang 12-13-14 SGK Tiếng Anh 12)

A. Reading (Trang 12-13-14 SGK Tiếng Anh 12) Before you read (Trước khi bạn đọc) Work in pairs. Ask and answer these questions about the picture. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về bức tranh này.) 1. Where is the family? (Gia đình này đang ở đâu?) => The family may be in the sittin...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

B. Speaking (trang 15 SGK Tiếng Anh 12)

B. Speaking (Trang 15 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Read the following sentences and tick (V) the ones that apply to you and your family. (Đọc các câu sau và tích dấu (V) vào các câu mà có thể áp dụng cho bạn và gia đình bạn.) Hướng dẫn dịch và tích Tích dấuDịch V 1. Trong gia đình tôi chỉ có bố tôi làm...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

C. Listening (trang 16-17 SGK Tiếng Anh 12)

C. Listening (Trang 16-17 SGK Tiếng Anh 12) Before you listen (Trước khi bạn nghe) - Look at the picture below and describe what is happening in it. (Nhìn vào bức tranh dưới đây và miêu tả những gì đang xảy ra trong tranh.) Gợi ý: The picture shows the scene of the reunion of a family with a big mea...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Phonetics and Speaking

Bài 1. Choose the word which is stressed differently from the rest. Question 1. A. hospital     B. mischievous     C. supportive     D. special Hiển thị đáp án Question 2. A. family     B. whenever    ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Vocabulary and Grammar

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 1. You are old enough to take …….. for what you have done. A. responsible     B. responsibility     C. responsibly     D. irres...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Reading

Bài 1. Read the following passage and then choose the best answer. This is a picture of Tom’s family. He is my pen pal. He lives in a lovely old town in England. There are six people in his family: his parents, his aunt, his uncle, his brother and Tom. They live happily together. Tom’s family lives...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Getting Started (trang 6-7 SGK Tiếng Anh 12 mới)

Unit 1 lớp 12: Getting started 1. Hung and Quang are talking about famous people. Listen and read. (Hung và Quang đang nói chuyện về người nổi tiếng. Nghe và đọc) Bài nghe: Hưng: Chủ đề của bài thuyết trình ngày mai thực sự thú vị. Bạn đã quyết định nói về ai chưa, Quang? Quang: Chưa. Tớ vẫn đang ph...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Language (trang 8-9-10 SGK Tiếng Anh 12 mới)

Unit 1 lớp 12: Language Vocabulary 1. Write the words given in the box next to their meanings. (Viết những từ được đưa ra trong hộp với ý nghĩa của chúng.) talentedgifted, having a natural ability to do something well distinguishedvery successful and admired by other people respectableregarded by so...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Reading (trang 11-12 SGK Tiếng Anh 12 mới)

Unit 1 lớp 12: Reading 1. Discuss the partner (Thảo luận với bạn) What people needWhat to do a. These food victims need food and shelledWe can donate money, rice and old clothes b. These students are studying in a shabby classroom. They need study equipment and a decent place to studyWe can donate b...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Unit 1: Life stories

Để học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập SBT Tiếng Anh 12 mới: Unit 1: Life stories. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để tham khảo bài giải sách bài tập Tiếng Anh 12 mới tương ứng. Các bài giải SBT Tiếng Anh 12 mới khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Unit 2: Urbanisation

Để học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập SBT Tiếng Anh 12 mới: Unit 2: Urbanisation. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để tham khảo bài giải sách bài tập Tiếng Anh 12 mới tương ứng. Các bài giải SBT Tiếng Anh 12 mới khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Unit 3: The green movement

Để học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập SBT Tiếng Anh 12 mới: Unit 3: The green movement. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để tham khảo bài giải sách bài tập Tiếng Anh 12 mới tương ứng. Các bài giải SBT Tiếng Anh 12 mới khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Phonetics and Speaking

Choose the word which is stressed differently from the rest. Question 1: A. access          B. afford          C. brochure          D. casual Hiển thị đáp án Question 2: A. behavio...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Vocabulary and Grammar

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 1: I live in a/an ____ with my parents and my elder sister in the coastal area. A. extended family           B. nuclear family C. extended hou...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Reading

Bài 1. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. The American type of football was developed in the 19th century from soccer and rugby football. Played by professionals, amateurs, college and high school...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 1) Xem đề kiểm tra

    Môn Lịch Sử lớp 12     Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Tổ chức nào lãnh đạo nhân dân Ấn Độ đấu tranh giành độc lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai? A. Đảng Dân tộc.     B. Đảng Quốc đại. C. Đảng Dân chủ.     D. Đảng Quốc dân. Câu 2:...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 2) Xem đề kiểm tra

    Môn Lịch Sử lớp 12     Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, phong trào giải phóng dân tộc diễn ra sớm nhất ở khu vực nào? A. Bắc Phi.    B. Đông Phi. C. Đông Bắc Á.    D. Đông Nam Á. Câu 2: Tổ chứ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 3) Xem đề kiểm tra

    Môn Lịch Sử lớp 12     Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Tờ báo nào dưới đây là của tiểu tư sản trí thức ở Việt Nam giai đoạn 1919 - 1925? A. Người nhà quê.     B. Tin tức. C. Tiền phong.    D. Dân chúng. Câu 2: Tờ báo nào dưới đây do N...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Trật tự thế giới sau chiến tranh (phần 1)

Câu 1. Những nước nào tham gia Hội nghị Ianta ? A. Anh - Pháp - Mĩ. B. Anh - Mĩ - Liên Xô. C. Anh - Pháp - Đức. D. Mĩ - Liên Xô - Trung Quốc. Hiển thị đáp án Câu 2. Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Ianta là: A. Đàm phán, kí kết các hiệp ước với các nước phát xít bại trận. B. Các nước...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Trật tự thế giới sau chiến tranh (phần 2)

Câu 16: Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ II ? A. Là một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước tư bản thắng trận áp đặt quyền thống trị dối với các nước bại trận. B. Là một trật tự thế giới hoàn toàn do chủ nghĩa tư b...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Trật tự thế giới sau chiến tranh (phần 3)

Câu 31. Nội dung nào sau đây không phải là quyết định của Hội nghị Ianta? A. Thành lập tòa án quốc tế Nuyrambe để xét xử tội phạm chiến tranh. B. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh và tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít. C. Thống nhất về việc thành lập tổ chức Liên Hợp quốc. D. Thống nhất về việc thà...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm môn Lịch Sử

Đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử | Đề luyện thi Đại học môn Lịch Sử Một số dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi trắc nghiệm môn Lịch sử - Dạng câu hỏi yêu cầu thí sinh lựa chọn câu trả lời đúng : Trong 4 phương án gây nhiễu (A, B, C, D) chỉ có một phương án đúng, các phương án còn lại đều sai. Ví dụ :...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề thi trắc nghiệm số 1

Đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử | Đề luyện thi Đại học môn Lịch Sử Câu 1. Hội nghị Ianta đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng, ngoại trừ việc A. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. B. hợp tác giữa các nước nhằm khôi phục lại đất nước sau chiến tranh. C. thoả th...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề thi trắc nghiệm số 2

Đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử | Đề luyện thi Đại học môn Lịch Sử Câu 1 : Vấn đề không được đặt ra trước các cường quốc Đồng minh để giải quyết trong Hội nghị Ianta là : A. Khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh B. Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít C. Phân chia thành quả giữa...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập và thực hành 1

Xem thêm: Lý thuyết: Bài tập và thực hành 1 1. Mục đích, yêu cầu - Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng một CSDL đơn giản. 2. Nội dung Câu 1: (sgk trang 21 Tin 12): Tìm hiểu nội quy thư viện, thẻ thư viện, phiếu mượn/trả sách, sổ quản lí sách,… của thư viện trường trung học phổ thông. Trả lời:...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 1: Pháp luật đời sống (phần 1)

Câu 1. Pháp luật là quy tắc xử sự chung, được áp dụng đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính phổ cập. C. Tính rộng rãi. D. Tính nhân văn. Hiển thị đáp án Câu 2. Pháp luật do Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện A. Bằng quyền lự...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 1: Pháp luật đời sống (phần 2)

Câu 16. Luật giao thông đường bộ quy định người đi xe mô tô phải đội mũ bảo hiểm. Quy định này thể hiện A. tính chất chung của pháp luật. B. tính quy phạm phổ biến của pháp luật. C. tính phù hợp của pháp luật. D. tính phổ biễn rộng rãi của pháp luật. Hiển thị đáp án Câu 17. Pháp luật không bao gồm đ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 1: Pháp luật đời sống (phần 3)

Câu 31. Pháp luật do tổ chức nào dưới đây xây dựng và ban hành ? A. Nhà nước. B. Đoàn thanh niên. C. Mặt trận tổ quốc Việt Nam. D. Công đoàn. Hiển thị đáp án Câu 32. Pháp luật có vái trò như thế nào đối với công dân ? A. Bảo vệ quyền tự do tuyệt đối của công dân. B. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân

Đề thi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân | Đề luyện thi Đại học môn Giáo dục công dân Với cấu trúc vá nội dung bài thi Giáo dục công dân, học sinh cần chú ý những điểm sau: - Phải học tất cả 9 bải, với đầy đủ các đơn vị kiến theo cấu trúc của sách giáo khoa (không học bài 10 và các nội đung giảm tải...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề thi trắc nghiệm số 1

Đề thi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân | Đề luyện thi Đại học môn Giáo dục công dân Câu 1. Pháp luật do tổ chức nào dưới đây ban hành ? A. Nhà nước, B. Chính quyền. C. Đoàn thanh niên. D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Câu 2. Một trong các đặc trưng của pháp luật thể hiện ở A. tính dân tộc. B. tính hi...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề thi trắc nghiệm số 2

Đề thi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân | Đề luyện thi Đại học môn Giáo dục công dân Câu 1 : Pháp luật không quy định về những việc nào dưới đây? A. Được làm B. Phải làm C. Không được làm D. Nên làm Câu 2 : Pháp luật là quy tắc xử sự chung, được áp dụng đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Thực hành: Điện trở - tụ điện - cuộn cảm

I - Kiến thức có liên quan    a) Ôn lại bài 2    b) Quy ước về màu để ghi và đọc trị số điện trở    Theo quy ước vòng màu thì:       - Vòng thứ nhất chỉ chữ số thứ nhất.       - Vòng thứ hai chỉ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 1 (có đáp án - Đề 1) Xem đề kiểm tra

    Môn Công nghệ lớp 12     Thời gian: 15 phút Câu 1.Kĩ thuật điện tử: A. Là ngành kĩ thuật mũi nhọn B. Là ngành kĩ thuật hiện đại C. Là đòn bẩy giúp các ngành khoa học kĩ thuật khác phát triển D. Cả 3 đáp án trên Câu 2. Kĩ thuật điện tử đảm nhiệm chức năng: A. Điều kh...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 1 (có đáp án - Đề 2) Xem đề kiểm tra

    Môn Công nghệ lớp 12     Thời gian: 15 phút Câu 1:Nhiều công nghệ mới xuất hiện làm: A. Tăng năng suất B. Tăng chất lượng sản phẩm C. Tăng năng suất và chất lượng sản phẩm D. Tăng năng suất hoặc chất lượng sản phẩm Câu 2. Đâu là ngành then chốt của công nghiệp nặng?...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 1 (có đáp án - Đề 3) Xem đề kiểm tra

    Môn Công nghệ lớp 12     Thời gian: 15 phút Câu 1: Điền vào chỗ trống: trong các nhà máy sản xuất xi măng, ......tự động theo dõi và điều khiển toàn bộ quá trình sản xuất ra thành phẩm. A. Thiết bị điện tử B. Vi xử lí C. Máy tính D. Thiết bị điện tử, vi xử lí, máy t...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết: Khái niệm về khối đa diện

Lý thuyết Bài 1: Khái niệm về khối đa diện 1. Hình đa diện (gọi tắt là đa diện) là hình tạo bởi một số hữu hạn các đa giác thỏa mãn hai tính chất:    a) Hai đa giác phân biệt chỉ có thể hoặc không có điểm chung, hoặc chỉ có một đỉnh chung, hoặc chỉ có một cạnh chung.    ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm: Khái niệm về khối đa diện (phần 1)

Trắc nghiệm Hình học 12: Khái niệm về khối đa diện (Phần 1) Sau đây ta luôn kí hiệu số các đỉnh, cạnh, mặt của một hình đa diện là d, c, m. Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Khối đa diện có các mặt là những tam giác thì: A. Số mặt và số đỉnh của nó bằng nhau B. Số mặt và số cạnh của nó...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm: Khái niệm về khối đa diện (phần 2)

Trắc nghiệm Hình học 12: Khái niệm về khối đa diện (phần 2) Câu 7: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. Mỗi hình đa diện có ít nhất 8 cạnh B. Mỗi hình đa diện có ít nhất 7 cạnh C. Mỗi hình đa diện có ít nhất 6 cạnh D. Mỗi hình đa diện có ít nhất 9 cạnh Câu 8: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nà...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi SGK Vật Lý 12 Bài 1

C1 trang SGK: Gọi Q là hình chiếu của điểm M lên trục y (H.1.2). Chứng minh rằng điểm Q dao động điều hòa. Trả lời: Gọi Q là hình chiếu của điểm M lên trục Oy Ta có tọa độ y = OQ của điểm Q có phương trình là : yQ = OMsin(ωt + φ) Đặt OM = A, phương trình tọa độ y được viết lại là : yQ = A...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi SGK Vật Lý 12 Bài 2

C1 trang 11 SGK: Chứng minh rằng: có đơn vị giây. Trả lời: Từ công thức định luật II Niuton, ta có: F = ma ⇒ 1N = 1kg.1m/s2 → 1N/m = 1kg/s2. Đơn vị của k là (N/m), đơn vị của m là (kg) → có đơn vị là: Vậy có đơn vị là giây (s). C2 trang 12 SGK: Hãy cho biết một cách định tính, thế nă...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi SGK Vật Lý 12 Bài 3

C1 trang 15 SGK: Chứng tỏ rằng đối với những góc lệch nhỏ hơn 20o thì độ chênh lệch giữa sinα và α (rad) không đến 1%. Trả lời: Ta kiểm nghiệm với các góc lệch nhỏ bằng 20o, ta có sinα ≈ α (rad) Do đó độ chênh lệch giữa sinα và α là: 0,3491 – 0,3420 = 0,007...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài C1 trang 4 SGK Vật Lí 12 nâng cao

Bài C1 (trang 4 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Trên hình 1.1, khi vật rắn quay quanh trục Az thì các điểm M, N trên vật sẽ chuyển động như thế nào? Lời giải: Khi vật rắn quay quanh trục Az thì các điểm M, N trên vật sẽ chuyển động tròn trong mặt phẳng vuông góc với trục quay, bán kính quỹ đạo tròn bằng k...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài C1 trang 10 SGK Vật Lí 12 nâng cao

Bài C1 (trang 10 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Khi dùng tay đẩy (hoặc kéo) cánh cửa, ta có thể thay đổi các yếu tố nào để làm cánh cửa quay càng mạnh? Lời giải: Khi dùng tay đẩy (hoặc kéo) cánh cửa, để làm cánh cửa quay càng mạnh, ta có thể tăng độ dài tay đòn của lực hoặc tăng độ lớn của lực. Các bài g...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài C1 trang 15 SGK Vật Lí 12 nâng cao

Bài C1 (trang 15 SGK Vật Lí 12 nâng cao): So sánh phương trình M = dL/dt (3.3) với phương trình: trong đó p = mv là động lượng của chất điểm, ta có thể rút ra nhận xét gì về ý nghĩa vật lí của đại lượng L = Iω ? Lời giải: So sánh phương trình M = dL/dt với phương trình F = dp/dt. Ta nhận thấy momen...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Dao động điều hòa

Để học tốt Vật Lí lớp 12, dưới đây là các bài giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 12 Bài 1: Dao động điều hòa. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Vật Lí lớp 12 tương ứng. Các bài giải sách bài tập Vật Lí 12 (SBT Vật Lí 12) khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Con lắc lò xo

Để học tốt Vật Lí lớp 12, dưới đây là các bài giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 12 Bài 2: Con lắc lò xo. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Vật Lí lớp 12 tương ứng. Các bài giải sách bài tập Vật Lí 12 (SBT Vật Lí 12) khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Con lắc đơn

Để học tốt Vật Lí lớp 12, dưới đây là các bài giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 12 Bài 3: Con lắc đơn. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Vật Lí lớp 12 tương ứng. Các bài giải sách bài tập Vật Lí 12 (SBT Vật Lí 12) khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Đại cương về dao động điều hòa trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 1. (Câu 7 Đề thi ĐH 2014 – Mã đề 319): Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì 1 s. Từ thời điểm vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ hai, vật có tốc độ trung bình là A. 27,3 cm/s.    ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Hai vật dao động điều hòa cùng tần số hoặc khác tần số

Câu 1. Hai chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T, lệch pha nhau ∆φ = π/3 với biên độ lần lượt là A và 2A, trên hai trục tọa độ song song cùng chiều, gốc tọa độ nằm trên đường vuông góc chung. Khoảng thời gian nhỏ nhất giữa hai lần chúng gặp nhau là: A. T    B. T/2  &...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

75 Bài tập Dao động cơ chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 1)

Câu 1. Vật tốc của chất điểm dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi nào? A. Khi li độ có độ lớn cực đại B. Khi li độ bằng không C. Khi pha cực đại D. Khi gia tốc có độ lớn cực đại Hiển thị lời giải Câu 2. Gia tốc của chất điểm dao động điều hoà bằng không khi nào? A. Khi li độ lớn cực đại B. Khi vậ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Dao động điều hòa (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Dao động điều hòa (phần 1) Câu 1: Phương trình của một dao động điều hòa là: Chọn phát biểu đúng A. Biên độ A = -3 cm.      B. Pha ban đầu φ = π/6 (rad). C. Chu kì T = 0,5 s.      D. Li độ ban đầu xo = 0,75 cm....
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Dao động điều hòa (phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Dao động điều hòa (phần 2) Câu 11: Một vật dao động điều hòa theo phương trình có dạng x=Acos⁡(ωt+φ). Vật có biên độ dao động bằng 6 cm, pha ban đầu bằng π/6, tần số dao động √6 Hz. Phương trình vận tốc của dao động là Câu 12: Tần số góc của dao động điều hòa...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Con lắc lò xo (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Con lắc lò xo (phần 1) Câu 1: Tìm phát biểu sai về con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nằm ngang. A. Vật có gia tốc bằng 0 khi lò xo có độ dài tự nhiên. B. Vật có gia tốc cực đại khi độ lớn vận tốc cực tiểu. C. Vật có độ lớn vận tốc nhỏ nhất khi lò xo không biến dạng. D. Vật...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm môn Vật Lí

Đề thi trắc nghiệm môn Vật Lí | Đề luyện thi Đại học môn Vật Lí Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm môn Vật lí. Đề thi trắc nghiệm vật lí có đủ các dạng: trắc nghiệm kiến thức về lí thuyết (định luật, nguyên lí, quy tắc,…) trắc nghiệm về thực hành; trắc nghiệm về kĩ năng tính toán. Việc ôn tập và là...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề thi trắc nghiệm số 1

Đề thi trắc nghiệm môn Vật Lí | Đề luyện thi Đại học môn Vật Lí Câu 1: Trong một dao động điều hòa, hai đại lượng dao động ngược pha nhau là: A. Li độ và gia tốc B. Li độ và vận tốc C. Vận tốc và gia tốc D. Li độ và động lượng Câu 2: Một vật dao động điều hòa với phương trình x=4coswt(cm). Quãng đườ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề thi trắc nghiệm số 2

Đề thi trắc nghiệm môn Vật Lí | Đề luyện thi Đại học môn Vật Lí Câu 1: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện C, đoạn mạch MB gồm cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở R0. Biết điện áp tức thời uAM và uMB vuông pha...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 1 trang 7 SGK Hóa 12

Bài 1 (trang 7 SGK Hóa 12): Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) trong mỗi ô trống bên cạnh các câu sau: a) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol. b) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm COO-. c) Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2, với n≥2. d) Hợp chất CH3COOC...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 1 trang 11 SGK Hóa 12

Bài 1 (trang 11 SGK Hóa 12): Chất béo là gì? Dầu ăn và mỡ động vật có điểm gì khác nhau về cấu tạo và tính chất vật lí? Cho ví dụ minh họa? Lời giải: - Chất béo là trieste của glixerol và các axit béo, gọi chung là triglixerit. Công thức cấu tạo chung của chất béo là: trong đó R1, R2, R3 là gốc axi...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 1 trang 15 SGK Hóa 12

Bài 1 (trang 15 SGK Hóa 12): Xà phòng là gì? Lời giải: Xà phòng là hỗn hợp muối natri hoặc muối kali của axit béo có thêm một số chất phụ gia. Các bài Giải bài tập Hóa 12, Để học tốt Hóa học 12 Bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 1 trang 7 SGK Hóa 12 nâng cao

Bài 1 (trang 7 sgk Hóa 12 nâng cao): Hãy xếp từng công thức vào một trong các loại chất sau A. Axit cacboxylic 1. R-CO-OR’ B. Anhidrit axit 2. R-COOH C. Este3. R-CO-O-OC-R D. Halogenua axit 4. R-CO-Cl 5. R-CO-R’ Lời giải: 1 – C , 2 – A , 3 – B, 4 – D. Các bài giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 1 khác...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 1 trang 12 SGK Hóa 12 nâng cao

Bài 1 (trang 12 sgk Hóa 12 nâng cao): Hãy chọn nhận định đúng : A. Lipit là chất béo B. Lipit là tên gọi chung cho dầu mỡ động thực vật C. Lipti là este của glixerol với các axit béo D. Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước nhưng hòa tan trong các dung môi hữ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 1 trang 18 SGK Hóa 12 nâng cao

Bài 1 (trang 18 sgk Hóa 12 nâng cao): Hãy chọn khái niệm đúng : A. Chất giặt rửa là những chất có tác dụng giống như xà phòng nhưng được tổng hợp từ dầu mỏ B. Chất giặt rửa là những chất có tác dụng làm sạch các vết bẩn trên bề mặt vật rắn C. Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nước thì c...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Este

Để học tốt Hóa học lớp 12, dưới đây là các bài giải bài tập Sách bài tập Hóa học 12 Bài 1: Este. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Hóa học lớp 12 tương ứng. Các bài giải sách bài tập Hóa học 12 (SBT Hóa học 12) khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Lipit

Để học tốt Hóa học lớp 12, dưới đây là các bài giải bài tập Sách bài tập Hóa học 12 Bài 2: Lipit. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Hóa học lớp 12 tương ứng. Các bài giải sách bài tập Hóa học 12 (SBT Hóa học 12) khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

Để học tốt Hóa học lớp 12, dưới đây là các bài giải bài tập Sách bài tập Hóa học 12 Bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Hóa học lớp 12 tương ứng. Các bài giải sách bài tập Hóa học 12 (SBT Hóa học 12) khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

6 dạng bài tập về Este trong đề thi Đại học có giải chi tiết

- Este đơn chức: RCOOR’ - Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đa chức và ancol đơn chức: R(COOR’)n - Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đơn chức và ancol đa chức: (RCOO)nR’ - Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đa chức và ancol đa chức (cùng có n nhóm chức): R(COO)nR’ Phương pháp...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

2 dạng bài tập về Lipit, Chất béo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

- CTTQ: (RCOO)3C3H5 R: Là gốc axit béo    + Axit béo no: Panmitic (CH3 – [CH2]2 – COOH); Stearic (CH3 – [CH2]16 – COOH)    + Axit béo không no: oleic ( C17H33COOH); linoleic(C17H31COOH) - Phản ứng cộng H2 của chất béo lỏng (dầu) → rắn (mỡ) Phương pháp : Chất béo (...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

30 bài tập este trong đề thi Đại học

Câu 1. Khử este no, đơn chức, mạch hở X bằng LiAlH4, thu ancol duy nhất Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là: A. 24,8 gam    B. 28,4 gam C. 16,8 gam    D. 18,6 gam Hiển thị...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

15 câu hỏi trắc nghiệm Este có đáp án

Câu 1: Ứng với công thức C4H8O2 có bao nhiêu este là đồng phân của nhau ? A. 2.     B. 3.     C. 4.     D. 5. Hiển thị đáp án Câu 2: Este có mùi dứa là A. isoamyl axetat.    B. etyl butirat. C. etyl axetat.    D. geranyl axct...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

15 câu hỏi trắc nghiệm Lipit có đáp án

Câu 1: Xà phòng hoá chất nào sau đây thu được glixerol ? A. tristearin     B. metyl axetat     C. metyl fomat     D. benzyl axetat Hiển thị đáp án Câu 2: Chất nào sau đây có phân tử khối lớn nhất ? A. triolein     B. tripanmitin   ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

15 câu hỏi trắc nghiệm Este và chất béo cực hay có đáp án

Câu 1: Số đồng phân của hợp chất hữu cơ có CTPT C3H6O2 có thể tác đụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với kim loại Na là A. 3.    B. 2    C. 4.    D 5. Hiển thị đáp án Câu 2: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất ? A. C4H9OH  ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm môn Hóa học

Đề thi trắc nghiệm môn Hóa học | Đề luyện thi Đại học môn Hóa học Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm môn Hóa học Đề thi trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2017 kiểm tra các kiến thức và kĩ năng thuộc chương trình lớp 12, sắp xếp từ dễ đến khó theo 4 mức độ: nhận biết(1), thông hiểu (2), vận dụng (3) và...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề thi trắc nghiệm số 1

Đề thi trắc nghiệm môn Hóa học | Đề luyện thi Đại học môn Hóa học Câu 1: Dãy gồm các kim loại sau đây thường được sản xuất bằng phương pháp thủy luyện A. Fe, Cu, Pb, Zn B. Pb, Fe, Ag, Cu C. Cu, Ag, Hg, Au D. Al, Fe, Pb, Hg Câu 2: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ A. Na    B. M...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề thi trắc nghiệm số 2

Đề thi trắc nghiệm môn Hóa học | Đề luyện thi Đại học môn Hóa học Câu 1: Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo? A. CH3COOCH2C6H5. B. C15H31COOCH3. C. (C17H33COO)2C2H4. D. (C17H35COO)3C3H5. Câu 2: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? A. Poli (etylen terephtalat...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 1 trang 10 SGK Sinh học 12

Bài 1 (trang 10 SGK Sinh 12): Gen là gì? Cho ví dụ minh họa. Lời giải:    - Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa một chuỗi polipeptit hay một phân tử ARN.    - Ví dụ, gen hemoglobin anpha (Hb α) là gen mã hóa chuỗi polipeptit α góp phần tạo nên phân...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 1 trang 14 SGK Sinh học 12

Bài 1 (trang 14 SGK Sinh học 12): Hãy trình bày diễn biến và kết quả của quá trình phiên mã. Lời giải:     - Quá trình tổng hợp ARN trên mạch khuôn ADN được gọi là quá trình phiên mã. Tuy gen có cấu tạo 2 mạch nucleotit nhưng trong mỗi gen chỉ có một mạch được làm khuôn (mạch mã gốc) để t...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 1 trang 18 SGK Sinh học 12

Bài 1 (trang 18 SGK Sinh học 12): Thế nào là điều hòa hoạt động gen? Lời giải:     Điều hòa hoạt động gen là quá trình điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo ra trong tế bào đảm bảo cho hoạt động sống của tế phù hợp với điều kiện môi trường cũng như với sự phát triển bình thường của cơ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu 1 trang 10 Sinh học 12

Câu 1 trang 10 Sinh học 12: Gen là gì? Cho ví dụ minh họa Trả lời: - Gen là một đoạn AND mang thông tin mã hóa cho một chuỗi polipeptit hay một phân tử ARN. - Ví dụ:      + Gen hemoglobin anpha là gen mã hóa chuỗi polipeptit anpha góp phần tạo nên phân tử Hb trong tế bào hồ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu 1 trang 14 Sinh học 12

Câu 1 trang 14 Sinh học 12: Hãy trình bày diễn biến và kết quả của quá trình phiên mã. Trả lời: * Diễn biến: - Đầu tiên, enzim ARN polimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn để lộ ra mạch mã gốc có chiều 3’ → 5’. Quá trình phiên mã bắt đầu tại vị trí đặc hiệu (hay gọi là vị trí khởi đầ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu 1 trang 18 Sinh học 12

Câu 1 trang 18 Sinh học 12: Thế nào là điều hòa hoạt động gen? Trả lời: - Điều hòa hoạt động gen là điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo ra. Các bài giải bài tập Sinh 12 khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN. Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 12 nâng cao khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Phiên mã và dịch mã

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 2: Phiên mã và dịch mã. Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 12 nâng cao khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Điều hòa hoạt động của gen

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 3: Điều hòa hoạt động của gen. Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 12 nâng cao khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Gen

   1.Định nghĩa    - Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN    - Mỗi gen cấu trúc mã hoá prôtêin bao gồm 3 vùng trình tự    • Vùng điều hoà: nằm ở đầu 3’ của mạch mã gốc của gen, có tr...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Phiến mã, dịch mã

   1. Phiên mã    a. Cấu trúc:    - ARN trong tế bào được phân thành 3 loại chủ yếu là: mARN (ARN mang thông tin), tARN (ARN vận chuyển) và rARN (ARN tạo ribôxôm)    - mARN (ARN thông tin) có cấu tạo mạch thẳng được dùng làm khuôn cho quá t...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Điều hòa gen

   1. Khái niệm    - Điều hoà hoạt động của gen là điều hoà lượng sản phẩm của gen được tạo ra.    - Điều hoà hoạt động của gen nhằm đảm bảo cho hoạt động sống của tế bào phù hợp với điều kiện môi trường cũng như hoạt động sống của cơ thể.   &nb...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 12 Học kì 2 (Trắc nghiệm 1)

Thời gian: 15 phút Câu 1: Điền vào câu sau: Các vật thể sống đang tồn tại trên Trái Đất là ….. (Đ: những hệ khép kín, M: những hệ mở), có cơ sở vật chất chủ yếu là …. (P: các đại phân tử prôtêin, N: các đại phân tử axit nucleic, PN: các đại phân tử prôtêin và axit nucleic) có khả năng tự đổi mới, t...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh 12 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Thời gian: 45 phút A. Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Khi nói về quan hệ giữa kích thước quần thể và kích thước cơ thể, thì câu sai là: A. Loài có kích thước cơ thể nhỏ thường có kích thước quần thể lớn. B. Loài có kích thước cơ thể lớn thường có kích thước quần thể nhỏ. C. Kích thước cơ thể của l...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 12 Học kì 2 (Trắc nghiệm 5)

Thời gian: 15 phút Câu 1: Sự tương quan giữa số lượng thỏ và mèo rừng Canada theo chu kỳ là: A. Số lượng mèo rừng tăng ⇒ số lượng thỏ tăng theo. B. Số lượng mèo rừng giảm ⇒ số lượng thỏ giảm theo. C. Số lượng thỏ tăng ⇒ số lượng mèo rừng tăng theo D. Số lượng thỏ và mèo rừng sẽ cùng...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Câu 1: Trong quá trình nhân đôi ADN, trên một mạch khuôn, mạch ADN mới được tổng hợp liên tục, còn trên mạch khuôn còn lại, mạch mới được tổng hợp ngắt quãng theo từng đoạn. Hiện tượng này xảy ra do A. mạch mới luôn luôn được tổng hợp theo chiều tháo xoắn của ADN B. mạch mới luôn luôn được tổng hợp...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN (Phần 2)

Câu 11: Một gen ở sinh vậy nhân sơ có số lượng các loại nucleotit trên một mạch là A = 70; G = 100; X = 90; T = 80. Gen này nhân đôi một lần, số nucleotit loại X mà môi trường nội bào cần cung cấp cho quá trình này là: A. 100        B. 190 C. 90     ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Phiên mã và dịch mã

Câu 1: Loại enzim nào sau đây trực tiếp tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ? A. ADN polimeraza B. Ligaza C. Restrictaza D. ARN polimeraza Hiển thị đáp án Câu 2: Sự hoạt động đồng thời của nhiều riboxom trên cùng một phân tử mARN có vai trò A. làm tăng năng suất tổng h...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm môn Sinh học

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học | Đề luyện thi Đại học môn Sinh học 1. Phương pháp học Phương pháp là chìa khóa của mọi thành công, vì vậy muốn đạt kết quả cao trong kì thi, bạn cần phải có phương pháp ôn tập phù hợp với đặc thù từng môn. Các em nên chú ý phân chia thời lượng ôn tập lí thuyết và bài...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề thi trắc nghiệm số 1

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học | Đề luyện thi Đại học môn Sinh học Câu 1: Các phát biểu nào sau đây đúng với đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể (1) Làm thay đổi trình tự phân bố gen trên NST (2) Làm giảm hoặc tăng số lượng gen trên NST (3) Làm thay đổi thành phần gen trong nhóm gen liên kết (4) Có thể...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề thi trắc nghiệm số 2

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học | Đề luyện thi Đại học môn Sinh học Câu 1: Sơ đồ P: ♀XX ×♂ XY → F1: 1♀XX × ♂XY minh họa cho cơ chế tế bào học xác định giới tính bằng NST của loài nào dưới đây A. Gà B. Châu chấu C. Ruồi giấm D. Ong Câu 2: Khi các gen phân ly độc lập, thì phép lai P: AaBbccDdee x...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 11 sgk Địa Lí 12

Câu 1: Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỉ XX có ảnh hưởng như thế nào đến công cuộc đổi mới ở nước ta? Lời giải:   Bối cảnh: Tình hình quốc tế diễn biến hết sức phức tạp.       + Nhiều nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô tiến hành cải cách nhưng không thành công.     &n...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Địa Lí 12 Bài 2

Trang 13 sgk Địa Lí 12: Dựa vào bản đồ Các nước Đông Nam Á và bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, hãy cho biết nước ta tiếp giáp với các nước nào trên đất liền và trên biển. Trả lời: - Trên đất liền: Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia. - Trên biển: Trung Quốc, Cam-pu-chia, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Bru-nây, Ph...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam

Nội dung thực hành 1. Vẽ khung ô vuông: Khung ô vuông gồm 40 ô, đánh số thứ tự theo trật tự: theo hàng ngang từ trái quà phải (từ A đến E) theo hàng dọc từ trên xuống (từ 1 đến 8). 2. Xác định các điểm khống chế và các đường khống chế. Nối lại thành khung khống chế hình dáng lãnh thổ Việt Nam (phần...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề minh họa 2019 môn Toán

Xem: Đề minh họa năm 2019 môn Toán 1 - A 2 - D 3 - A 4 - D 5 - B 6 - C 7 - A 8 - B 9 - C 10 - B 11 - C 12 - A 13 - B 14 - D 15 - B 16 - D 17 - A 18 - D 19 - B 20 - B 21 - A 22 - B 23 - C 24 - D 25 - A 26 - C 27 - A 28 - D 29 - A 30 - D 31 - A 32 - C 33 - D 34 - A 35 - C 36 - C 37 - D 38 - B 39 - C 4...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề minh họa 2019 môn Vật lí

Xem: Đề minh họa năm 2019 môn Vật lí 1 - C 2 - A 3 - D 4 - A 5 - B 6 - D 7 - A 8 - C 9 - C 10 - C 11 - C 12 - D 13 - A 14 - C 15 - A 16 - C 17 - B 18 - A 19 - B 20 - B 21 - A 22 - A 23 - A 24 - B 25 - B 26 - D 27 - A 28 - B 29 - A 30 - D 31 - C 32 - D 33 - A 34 - A 35 - C 36 - C 37 - B 38 - C 39 - B...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề minh họa 2019 môn Hóa học

Xem: Đề minh họa năm 2019 môn Hóa học 41 - B42 - A43 - C44 - B45 - A46 - A 47 - B48 - B49 - A50 - D51 - D52 - C 53 - B54 - C55 - A56 - A57 - A58 - C 59 - B60 - A61 - D62 - C63 - B64 - D 65 - C66 - A67 - B68 - B69 - C70 - C 71 - C72 - A73 - D74 - D75 - A76 - B 77 - D78 - C79 - D80 - B Câu 41: Chọn B....
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX

Câu 1 (trang 5 sgk ngữ văn 12 tập 1) Những nét chính về tình hình lịch sử, xã hội, văn hóa có ảnh hưởng tới tình hình phát triển của văn học Việt Nam    + Cách mạng tháng Tám thành công mở ra kỉ nguyên mới độc lập, tự do    + Thống nhất về khuynh hướng tư tưởng, quan ni...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Ghi nhớ SGK Ngữ văn 12 trang 21. Bài 1 (trang 21 sgk ngữ văn 12 tập 1) a, Vấn đề mà tổng thống Ấn Độ Nê-ru nêu ra là văn hóa và những biểu hiện ở con người. Có thể đặt tên: Con người văn hóa b, Thao tác lập luận:    + Giải thích+ chứng minh    + Phân tích + bình luận &n...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) - Phần 1: Tác giả

Câu 1: Quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật của Hồ Chí Minh: - Lấy văn học làm vũ khí chiến đấu, phụng sự cho sự nghiệp cách mạng, nhà văn là chiến sĩ - Chú trọng tới tính chân thật và tính dân tộc - Xác định rõ đối tượng, mục đích quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm - Văn thơ Hồ Chí Minh...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX

Câu 1 (trang 18 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Nêu những nét chính ...    - Nền văn học của chế độ mới vận động và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản tạo nên một nền văn học thống nhất về khuynh hướng, về tổ chức và quan niệm nhà văn kiểu mới: nhà văn – chiến sĩ.    ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

a. Tìm hiểu đề: - Vấn đề nghị luận: Sống đẹp - Với thanh niên, học sinh ngày nay, sống đẹp là sống có ích, cống hiến, học hỏi từ mọi người xung quanh. Sống có trách nhiệm, biết cho đi để được nhận lại. Để sống đẹp, con người cần rèn luyện những phẩm chất như: tính trách nhiệm, tính chân thật, tính b...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Tuyên ngôn độc lập - Phần 1: Tác giả Hồ Chí Minh

Phần 1: Tác giả Hồ Chí Minh Câu 1 (trang 29 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): * Quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật của Hồ Chí Minh:     - Hồ Chí Minh coi văn học là một vũ khí chiến đấu lợi hại phụng sự cho sự nghiệp cách mạng: mỗi nhà văn là một nhà chiến sĩ.    - Hồ Chí Minh...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX

Câu 1 (trang 18, sgk Ngữ văn 12, tập 1) Tình hình lịch sử, xã hội, văn hóa có ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển của văn học giai đoạn này:    - Tháng 8 năm 1945, cách mạng thành công, mở ra một kỉ nguyên mới cho dân tộc – kỉ nguyên độc lập, tự do. Từ đây, văn học vận động và p...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Câu 1 (sgk, Ngữ văn 12 tập 1, trang 20) a) Tìm hiểu đề    - Vấn đề nêu lên: sống đẹp    - Với thanh niên, học sinh sống đẹp là sống có ích, có lí tưởng, ước mơ, có ý chí và lòng quyết tâm, biết yêu thương những người xung quanh    - Phẩm chất cần rèn luyệ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Tuyên Ngôn Độc Lập - Phần 1: Tác giả Hồ Chí Minh

Câu 1 (trang 29, sgk Ngữ văn 12, tập 1) Quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh:    - Văn học là một thứ vũ khí phục vụ mục đích cách mạng    - Coi trọng tính chân thật của một tác phẩm văn chương    - Trước khi viết, bao giờ Hồ Chí Minh cũng tự mình đặt ra câ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX

- Văn học Việt Nam từ Cách mang tháng Tám năm 1945 đến năm 1975   + hình thành và phát triển trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc vô cùng ác liệt kéo dài suốt ba mươi năm   + được chia thành ba chặng: 1945-1954, 1955-1964, 1965- 1975; mỗi chặng có những thành tựu riêng  ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

- Bài nghị luận về một tư tưởng đjao lí thường có các nội dung sau:   + giới thiệu và giải thích tư tưởng đạo lí cần bàn luận   + phân tích những mặt đúng, bác bỏ những biểu hiện sai lệch có liên quan đến vấn đề bàn luận   + nêu ý nghĩa, rút ra bài học nhận thức vf hành...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) - Phần 1: Tác giả

- Văn thơ Hồ Chí Minh là di sản vô giá, là một bộ phận gắn bó hữu cơ với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người   + Hồ Chí Minh quan niệm văn học là vũ khí ắc bén của sự ngiệp cách mạng   + Người luôn tự hỏi: Viết cho ai?, Viết để làm gì? sau đó mới quyết định: Viết cái gì?, Viết t...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Dàn ý, 3 bài văn Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động hay nhất

Đề bài: “Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động”. Ý kiến trên của M. Xi-xê-rông gợi cho anh chị những suy nghĩ gì về việc tu dưỡng và học tập của bản thân - Nêu vấn đề: Cách để mỗi người tự bộc lộ, tự khẳng định giá trị của bản thân nhanh nhất chính là hành động. M. Xi-xê-rông cũng đã từng...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Top 2 bài Phân tích bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh hay nhất

Đề bài: Phân tích bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh    Câu thơ như tiếng reo vui của ông hoàng thơ tình Xuân Diệu đã cho thấy sức mạnh, sự tác động to lớn của ngày độc lập, ngày nhân dân ta đứng lên làm chủ đất nước, cuộc đời:        ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Phân tích tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc hay nhất

Đề bài: Phân tích và nêu lên những cảm nhận của em về bài "Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc" của Phạm Văn Đồng.     Năm 1963, ngọn lửa cách mạng miền Nam bùng cháy ngút trời. Quân và dân ta từ đấu tranh chính trị chuyển sang đấu tranh vũ trang chống đế quốc...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Tác giả Hồ Chí Minh

- Tiểu sử:    + Hồ Chí Minh sinh ngày 19-5-1890, trong một gia đình yêu nước ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.    + Học ở trường Quốc học Huế rồi dạy học ở Dục Thanh (Phan Thiết).    + Sớm có lòng yêu nước; Năm 1911, ra đi tìm đường cứu nước    ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Tuyên ngôn độc lập

Xem thêm: Tác giả Hồ Chí Minh I. Tác phẩm 1. Hoàn cảnh ra đời - Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Phát xít Nhật, kẻ đang chiếm đóng nước ta đầu hàng đồng minh. Nhân dân ta giành được chính quyền trên cả nước - Ngày 26 – 8-1945, Hồ Chí Minh từ Việt Bắc về tới Hà Nội, tại căn nhà số 48 Hàng Ngang...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

- Phạm Văn Đồng sinh năm 1906, mất năm 2000, là một nhà cách mạng lớn của nước ta vào thế kỉ XX - Quên quán: xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi - Con đường cách mạng:    + Tham gia các hoạt động yêu nước và cách mạng từ khi chưa đầy 20 tuổi    + Từng bị thực dân...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Bài nghị luận về tư tưởng đạo lý thường có nội dung đề cập tới các vấn đề của đời sống xã hội như: đạo đức, tư tưởng, văn hóa, nhân sinh quan… Các bước làm bài: Bước 1: Giới thiệu, giải thích tư tưởng đạo lý cần bàn    + Giải thích các từ ngữ, thuật ngữ, khái niệm nghĩa đen, nghĩa bón...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Mở bài: Dẫn dắt vào đề, giới thiệu những vấn đề chung có tính thời sự mà xã hội quan tâm Thân bài: Bước 1: Trình bày thực trạng, hiện tượng đời sống được nêu ở đề bài Bước 2: Phân tích các mặt đúng sai, lợi- hại, nêu nguyên nhân- tác hại của hiện tượng đời sống đã nêu ở trên - Ảnh hưởng, tác động củ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Phong cách ngôn ngữ khoa học

1. Ngôn ngữ khoa học được sử dụng trong lĩnh vực khoa học, tiêu biểu trong các văn bản khoa học: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học công nghệ… Đặc trưng phong cách ngôn ngữ khoa học - Tính khái quát, trừu tượng - Tính lý trí, logic - Tính khách quan, phi cá thể Bài 1 Trong bài...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giáo án: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX (Tiết 1)

1. Kiến thức Một số nét tổng quát về các chặng đường phát triển, những thành tựu chủ yếu và những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ CMTT năm 1945 đến năm 1975. 2. Kĩ năng Rèn luyện năng lực tổng hợp, khái quát, hệ thống hoá các kiến thức đã học về VHVN từ CMTT năm 1945 đến hết thế kỉ XX 3. Thá...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giáo án: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX (Tiết 2)

1. Kiến thức Nắm được cách viết bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lí. 2. Kĩ năng Tìm hiểu đề và lập dàn ý . 3. Thái độ, tư tưởng Có ý thức và khả năng tiếp thu những quan niệm đúng đắn và phê phán những quan niệm sai lầm về tư tưởng , đạo lí 1. Giáo viên Sách giáo khoa Ngữ văn 12 – tập 1. Sách giáo...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giáo án: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

1. Kiến thức Nắm được cách viết bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lí. 2. Kĩ năng Tìm hiểu đề và lập dàn ý . 3. Thái độ, tư tưởng Có ý thức và khả năng tiếp thu những quan niệm đúng đắn và phê phán những quan niệm sai lầm về tư tưởng , đạo lí 1. Giáo viên Sách giáo khoa Ngữ văn 12 – tập 1. Sách giáo...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 1 trang 4

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 1 trang 4: Từ đồ thị (H.1, H.2) hãy chỉ ra các khoảng tăng, giảm của hàm số y = cosx trên đoạn [(-π)/2; 3π/2] và các hàm số y = |x| trên khoảng (-∞; +∞). Lời giải: - Hàm số y = cosx trên đoạn [(-π)/2; 3π/2]: Các khoảng tăng: [(-π)/2,0...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 2 trang 13

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 2 trang 13: Dựa vào đồ thị (H.7, H.8), hãy chỉ ra các điểm tại đó mỗi hàm số sau có giá trị lớn nhất (nhỏ nhất): a) y = -x2 + 1 trong khoảng (-∞; +∞); b) y = x/3(x+ 3)2 trong các khoảng (1/2; 3/2) và (3/2; 4). Lời giải: a) Tại x = 0 hàm số có giá tr...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 3 trang 20

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 3 trang 20: Xét tính đồng biến, nghịch biến và tính giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: a) y = x2 trên đoạn [-3; 0]; b) y = (x + 1)/(x - 1) trên đoạn [3; 5]. Lời giải: a) y’ = 2x ≤ 0 trên đoạn [-3; 0]. Vậy hàm số nghịch biến trên đoạn [-3,0]. Khi...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 1 trang 7 SGK Giải Tích 12 nâng cao

Bài 1 (trang 7 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Xét chiều biến thiên của các hàm số sau: a) y = 2x3+3x2+1 b) y = x3-2x2+x+1 c) y = x+3/x d) y = x-2/x e) y = x4-2x2-5 Lời giải: a. Hàm số y = 2x3 + 3x2 + 1 xác định trên R. Ta có: y'=6x2+6x=0=6x(x+1) y'=0 => x=0 hoặc x=-1 Chiều biến thiên của hàm số đượ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 6 trang 8 SGK Giải Tích 12 nâng cao

Bài 6 (trang 8 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Xét chiều biến thiên của hàm số sau: Lời giải: a. Hàm số đã cho xác định trên R. Đạo hàm: y'=x2-4x+4=(x-2)2≥0,∀x Và y'=0 chỉ tại x = 2 Vậy hàm số đồng biến trên R. b. Hàm số đã cho xác định trên R. y'=-4x2+12x-9=-(2x-3)2≤0,∀x ∈R;y'=0 chỉ tại x=3/2 Vậy h...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 11 trang 16 SGK Giải Tích 12 nâng cao

Bài 11 (trang 16 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Tìm cực trị của các hàm số sau: Lời giải: a) Hàm số đã cho xác định trên R. Ta có: f’(x) = x2+4x+3 Từ đó f’(x) = 0 ⇔ x = -1 hoặc x = -3 Cách 1. Bảng biến thiên Vậy hàm số đạt cực đại tại điểm x = -3, giá trị cực đại của hàm số là: fCĐ = f(-3) = -1....
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Để học tốt Toán lớp 12, dưới đây là các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 12 Giải tích Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Giải tích lớp 12 tương ứng. Các bài giải sách bài tập Giải tích 12 khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Cực trị của hàm số

Để học tốt Toán lớp 12, dưới đây là các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 12 Giải tích Bài 2: Cực trị của hàm số. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Giải tích lớp 12 tương ứng. Các bài giải sách bài tập Giải tích 12 khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Để học tốt Toán lớp 12, dưới đây là các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 12 Giải tích Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Giải tích lớp 12 tương ứng. Các bài giải sách bài tập Giải tích 12 khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Cực trị của hàm số

Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

100 Bài tập Tính đơn điệu của hàm số có giải chi tiết (mức độ vận dụng)

Link tải 100 Bài tập Tính đơn điệu của hàm số có giải chi tiết (mức độ vận dụng) Bài 1. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số nghịch biến trên một đoạn có độ dài là 3? A. m= -1; m= 9.     B. m= -1 C. m = 3.     D. Đáp án khác Hiển...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

120 Bài tập Tính đơn điệu của hàm số có giải chi tiết (mức độ nhận biết)

Link tải 120 Bài tập Tính đơn điệu của hàm số có giải chi tiết (mức độ nhận biết) Bài 1. Tìm khoảng nghịch biến của hàm số y = x4 – 6x2 + 8x+ 1. Hiển thị đáp án Bài 2. Tìm khoảng đồng biến của hàm số y= x4 + 4x+ 6. Hiển thị đáp án Bài 3. Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên (a; b). Khẳng định nào sau đây...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

4 dạng bài Tính đơn điệu của hàm số trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Dạng 1: Xét tính đơn điệu của hàm số. I. Phương pháp giải Để xét tính đơn điệu của hàm số y= f( x) trên tập xác định ta làm như sau: Bước 1. Tìm tập xác định D. Bước 2. Tính đạo hàm y' = f'(x). Bước 3. Tìm nghiệm của y' = 0 hoặc những giá trị x làm cho f'(x) không xác định. Bước 4. Lập bảng biến thi...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết: Sự đồng biến nghịch biến của hàm số

1. Tính đơn điệu của hàm số - Cho K là khoảng hoặc đoạn hoặc nửa khoảng. Giả sử hàm số y = f(x) xác định trên K. Ta nói    + Hàm số đồng biến (tăng) trên K nếu mọi cặp x1,x2 thuộc K mà x1 nhỏ hơn x2 thì f(x1) nhỏ hơn f(x2), tức là x1 < x2 => f(x1) < f(x2)    +...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm: Sự đồng biến nghịch biến của hàm số (phần 1)

Câu 1: Cho đồ thị hàm số với x ∈ [- π/2 ; 3π/2] như hình vẽ. Tìm khoảng đồng biến của hàm số y = sinx với x ∈ [- π/2 ; 3π/2] Câu 2: Cho đồ thị hàm số y = -x3 như hình vẽ. Hàm số y = -x3 nghịch biến trên khoảng: A. (-1;0)     B. (-∞;0) C. (0;+∞)  ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm: Sự đồng biến nghịch biến của hàm số (phần 2)

Câu 11: Cho đồ thị hàm số có dạng như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên: A. (0;1) B. (1;3) C. (0; 1) ∪ (1; 3) D. (0;1) và (1;3). Câu 12: Hỏi hàm số đồng biến trên các khoảng nào? A. (-∞ ; +∞)     B. (-∞; -5) C. (-5; +∞) ∪ (1; 3)    D. (0; 1)...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Phương pháp bảo toàn điện tích trong hóa học hay, chi tiết, có lời giải Xem chi tiết

1. Nội dung + Nguyên tử, phân tử, dung dịch luôn trung hòa về điện + Trong nguyên tử: Số proton = số electron + Trong dung dịch: số mol x điện tích âm = số mol x điện tích dương 2. Phạm vi sử dụng + Đối với bài toán dung dịch + Trong bài toán có xuất hiện các chất điện li mạnh: muối, axit, bazơ Chú...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Phương pháp bảo toàn electron trong hóa học hay, chi tiết, có lời giải Xem chi tiết

1. Nội dung Trong phản ứng oxi hóa khử: Số electron nhường = Số electron nhận Số mol electron nhường = Số mol electron nhận 2. Phạm vi sử dụngM + Chủ yếu áp dụng cho bài toán oxi hóa khử các chất vô cơ + Khi gặp bài toán có sử dụng HNO3, H2SO4 đặc nóng Chú ý: + Xác định chính xác chất khử, chất oxi...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Phương pháp bảo toàn khối lượng trong hóa học cực hay, có lời giải Xem chi tiết

1. Nội dung mtham gia = msản phẩm Đối với bài toán sử dụng các chất dư sau phản ứng ta có: mtrước pư = msau pư Chú ý: Đối với các phản ứng tạo thành chất kết tủa, bay hơi, khối lượng dung dịch sẽ thay đổi sau phản ứng: mdd sau phản ứng = mdd trước phản ứng + mchất tan – mkết tủa – mbay hơi 2. Phạm v...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Phương trình hóa học của Liti (Li) & Hợp chất

Phần phương trình hóa học của Liti (Li) và Hợp chất của Liti sẽ tổng hợp tất cả các phản ứng hóa học của Liti (Li) và Hợp chất của Liti đã học trong chương trình Cấp 2, Cấp 3 giúp bạn dễ dàng cân bằng phương trình hóa học và học tốt môn Hóa hơn.
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Phương trình hóa học của Kali (K) & Hợp chất

Phần phương trình hóa học của Kali (K) và Hợp chất của Kali sẽ tổng hợp tất cả các phản ứng hóa học của Kali (K) và Hợp chất của Kali đã học trong chương trình Cấp 2, Cấp 3 giúp bạn dễ dàng cân bằng phương trình hóa học và học tốt môn Hóa hơn.
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Phương trình hóa học của Natri (Na) & Hợp chất

Phần phương trình hóa học của Natri (Na) và hợp chất Natri sẽ tổng hợp tất cả các phản ứng hóa học của Natri (Na) và hợp chất của Natri (Na) đã học trong chương trình Cấp 2, Cấp 3 giúp bạn dễ dàng cân bằng phương trình hóa học và học tốt môn Hóa hơn.
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Tính chất của Kim loại

• Tính dẻo - Kim loại có tính dẻo. - Các kim loại khác nhau có tính dẻo khác nhau.Do có tính dẻo nên kim loại được rèn, kéo sợi, dát mỏng tạo nên các đồ vật khác nhau. • Tính dẫn điện - Kim loại có tính dẫn điện. - Các kim loại khác nhau có khả năng dẫn điện khác nhau. Kim loại có khả năng dẫn điện...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Tính chất của Kim loại kiềm

1. Vị trí của kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn - Sáu nguyên tố hóa học đứng sau nguyên tố khí hiếm là liti (Li), natri (Na), kali (K), rubiđi (Rb), xesi (Cs), franxi (Fr) được gọi là các kim loại kiềm. - Các kim loại kiềm thuộc nhóm IA, đứng ở đầu mỗi chu kì (trừ chu kì I). 2. Cấu tạo và tính chất...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Tính chất của Kim loại kiềm thổ

1. Vị trí của kim loại kiềm thổ trong bảng tuần hoàn - Kim loại kiềm thổ thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn, gồm các nguyên tố beri (Be), magie (Mg), canxi (Ca), stronti (Sr), bari (Ba) và rađi (Ra). Trong mỗi chu kì, nguyên tố kim loại kiềm thổ đứng sau nguyên tố kim loại kiềm. 2. Cấu tạo và tính ch...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9