Unit 1: A visit from a pen pal

1. (trang 5 sbt Tiếng Anh 9): Fill in the table with the words from the box. a, dollarf) Vientian b) Khmerg) Filipino c) Jakartah) Singapore d) ringgiti) Thai e) Burmesej) baht 2. (trang 6 sbt Tiếng Anh 9): On what date did the following countries become members of the Association of South East Asia...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Unit 2: Clothing

1. (trang 15 sbt Tiếng Anh 9): Make sentences about the following people.    a) Tom has been an explorer for 10 years.      He has been to the North Pole.      He has never seen polar bears.    b) Sandra has been a tennis player s...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Unit 3: A trip to the countryside

1. (trang 26 sbt Tiếng Anh 9): Make sentences with “I wish”    a) I wish it didn’t rain so often here.    b) I wish I could go fishing with my friends.    c) I wish I knew how to swim.    d) I wish I remembered Hoa's phone number.  &nb...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Phonetics and Speaking

Bài 1. From each number, pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the others Question 1. A. out    B. round    C. about    D. would Hiển thị đáp án Question 2. A. chair     B. check     C. machin...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Vocabulary and Grammar

Bài 1. Choose the underlined words or phrases that are not correct in standard written English. Question 1. I feel really tired. I wish I didn’t go to the party last night. A. feel    B. really    C. didn’t go    D. to Hiển thị đáp án Question 2. I have b...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Reading

Bài 1. Read the following passage and choose the best answers.    New York – The “ Big Apple” Our arrival in New York was spectacular. It’s skyscrapers and the Statue of Liberty make a (1)_______sight. New York has a (2) _______of over seven million and it is probably the world’s most...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Từ vựng Unit 1

Để học tốt Tiếng Anh 9 mới, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 9 Unit 1: Local environment. artisan (n)thợ làm nghề thủ công attraction (n)điểm hấp dẫn authenticity (n)thật cast (v)đúc (đồng…) craft (n)nghề thủ công, kĩ năng làm nghề thủ công craftsman (n)thợ làm đồ thủ công cross...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Getting Started (phần 1-4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Unit 1 lớp 9: Getting started (phần 1 → 4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read (Nghe và đọc) Bài nghe: Hướng dẫn dịch Nick: Ở đây có nhiều đồ gốm quá, Phong. Ông bà cậu làm ra tất cả chúng đấy à? Phong: Không đâu vì có rất nhiều sản phẩm gốm mà. Ông bà tớ chỉ làm một ít và những ng...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Unit 1 lớp 9: A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Write the verbs in the box under the pictures. ... (Điền các động từ sau vào dưới các bức tranh. Một trong số các từ được sử dụng 2 lần.) A. castB. carveC. embroiderD. weaveE. mould F. weaveG. knit 2a. Match the verbs i...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

A. Phonetics (trang 3 SBT Tiếng Anh 9 mới)

1. Look at the sentences...(Nhìn vào các câu dưới đây. Xếp các từ gạch chân vào đúng cột nếu chúng được nhấn mạnh hay không nhấn mạnh trong câu.) Stressed Unstressed 1 village, famous, making for 2 tablecloths, expensive are 3 What, favourite the 4 isn't, people This, to 5 When, weaving will 6 artis...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

B. Vocabulary - Grammar (trang 3-4-5 SBT Tiếng Anh 9 mới)

1. Complete each sentence...(Hoàn thành các câu sau với một từ/cụm từ đã cho. Có một từ không sử dụng.) 1. lacquerware 2. baskets 3. drum 4. pottery 5. conical hats 6. paintings Hướng dẫn dịch: 1. Những sản phẩm được gọi là đồ gỗ sơn mài vì chúng được trang trí bằng sơn mài. 2. Những chiếc giỏ này đ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

C. Speaking (trang 6 SBT Tiếng Anh 9 mới)

1. Completethe conversation...(Hoàn thành cuộc đối thoại dưới đây với những đoạn văn (A-G). Rồi thực hành với một người bạn) 1. C 2. A 3. G 4. D 5. B 6. F 7. E Hướng dẫn dịch: Người phỏng vấn: Chị có thể cho chúng tôi biết làng của chị nổi tiếng về điều gì không ạ? Thợ thủ công: Nó nổi tiếng vì lụa...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Phonetics and Speaking

Choose the words that are not stressed in the following sentences. Practise reading the sentences aloud. Question 1: This tour takes you to the outskirts of Hue. A. tour   B. takes   C. outskirts   D. of Hiển thị đáp án Question 2: During their stay in Ha...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Vocabulary and Grammar

Bài 1: Choose the best answer Question 1: He works as a/ an .................... in his uncle’s workshop. A. attraction   B. artisan   C. embroider Hiển thị đáp án Question 2: Vietnamese .................... is now available to purchase online. A. lacquer  &nb...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Reading

Bài 1. Read the passage, and do the tasks that follow. Bat Trang Pottery Village Bat Trang, a traditional porcelain and pottery village with history of seven centuries, is an interesting attraction in Ha Noi that tourists should not ignore. Located in an area rich in clay, the village has advantage...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 1 trang 4

(trang 4 sgk Lịch Sử 9): - Công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ở Liên Xô diễn ra như thế nào? Trả lời: - Để tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, ngay từ đầu năm 1946, Đảng và nhà nước Xô Viết đã đề ra kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 2 trang 10

(trang 10 sgk Lịch Sử 9): - Công cuộc cải tổ ở Liên Xô đã diễn ra như thế nào và kết quả cuối cùng ra sao? Trả lời: - Nội dung công cuộc cải tổ của Gooc-ba chop:      + Về chính trị: thực hiện chế độ đa nguyên về chính trị (tức nhiều đảng cùng tham gia công việ chính trị của đất...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 3 trang 13

(trang 13 sgk Lịch Sử 9): - Hãy xác định trên bản đồ thế giới vị trí các nước giành được độc lập đã nêu trong bài. Trả lời: Học sinh tự xác định trên biểu đồ. Tham khảo thêm các bài giải Lịch Sử 9 Bài 3 khác: Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 9 khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

1.1. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh - Sau Chiến tranh tranh thế giới thứ hai, Liên Xô chịu những tổn thất nặng nề về người và của, làm cho nền kinh tế Liên Xô phát triển chậm lại tới 10 năm. Những thiệt hại nặng nề Liên Xô phải gánh chịu sau Chiến tranh thế giới thứ hai - Năm 1946, Liên...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

- Trước những tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1973, Ban lãnh đạo Liên Xô không tiến hành cải tổ về kinh tế xã hội làm cho đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện. Cuộc biểu tình đòi li khai ở Litva - Công cuộc cải tổ: Tổng thống Goóc-ba-chốp + Tháng 3 – 1985, Goóc-ba-chốp lên nắm quyền lãnh...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ La-tinh - Được tin phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, nhiều nước Đông Nam Á nổi dậy khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền, tiêu biểu là: In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào. - Phong trào đấu tranh nhanh chóng lan sang các nước Nam Á và Bắc Phi, nhiều nước nổi dậy g...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX 1 trang 4

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX 1 trang 4: Công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ở Liên Xô diễn ra như thế nào? Trả lời: - Liên Xô tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 2 trang 10

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 2 trang 10: Công cuộc cải tổ ở Liên Xô đã diễn ra như thế nào và kết quả cuối cùng ra sao? Trả lời: - Tháng 3-1985, Goóc – ba – chốp lên nắm quyền đề ra đường lối cải tổ. * Nội dung: - Về chính trị: + Thực hiện chế độ tổng thống. + Thực hiện chế độ đa nguyên về chính t...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 3 trang 13

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 3 trang 13: Hãy xác định trên bản đồ thế giới vị trí các nước giành được độc lập đã nêu trong bài. Trả lời: Các nước giành độc lập: + Đông Nam Á: In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào (1945). + Nam Á: Ấn Độ + Bắc Phi: Ai Cập, An-giê-ri,… + Mĩ La-tinh: Cu-ba Các bài giải bài tập...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Lịch Sử 9

Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng. Lời giải: +) Bước ra khỏi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô đã phải chịu những tổn thất gì? X Hơn 27 triệu người chết. X 1 710 thành phố, hơn 70 000 làng mạc, gần 32 000 nhà máy, xí nghiệp và 65 000...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 5 Tập bản đồ Lịch Sử 9

Bài 1 trang 5 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Hãy nối những sự iện trong khung màu xanh với thời gian trong khung màu đỏ cho phù hợp để thấy được công cuộc cải tổ ở Liên Xô diễn ra như thế nào? Lời giải: Các bài giải Tập bản đồ Lịch Sử lớp 9 khác: Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 9 khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 7 Tập bản đồ Lịch Sử 9

Bài 1 trang 7 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Dựa vào SGK em hãy điền những sự kiện chính trong từng giai đoạn của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước trên thế giới vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây. Lời giải: Các giai đoạn Những sự kiện lịch sử tiêu biểu Từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 3 VBT Lịch Sử 9

Bài tập 1 trang 3 VBT Lịch Sử 9: Đánh dấu X vào ô trống trước những ý phản ánh đúng tình hình Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai. Là nước chịu nhiều tổn thất nặng nề nhất, nền kinh tế đất nước phát triển chậm lại tới 10 năm. Được hưởng nhiều quyền lợi kinh tế và chính trị. Bị các nước đế quốc...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 9 VBT Lịch Sử 9

Bài tập 1 trang 9 VBT Lịch Sử 9: Đầu những năm 80 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế, xã hội của Liên Xô lâm vào tình trạng khó khăn và ngày càng sa sút. Em hãy trình bày cụ thể những khó khăn đó. Lời giải: - Khó khăn về kinh tế:      + Tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục giảm: nă...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 12 VBT Lịch Sử 9

Bài tập 1 trang 12 VBT Lịch Sử 9: Đánh dấu X vào ô trống trước những câu chỉ đúng đặc điểm của cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai. Lời giải: x Thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. x Nhiều quốc gia độc lập ra đời, làm cho hệ thống thuộc địa của chủ ngh...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Để học tốt Lịch sử lớp 9, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Lịch Sử 9 Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Lịch sử lớp 9 tương ứng. Các bài giải bài tập sách bài tập Lịch Sử 9 (...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Để học tốt Lịch sử lớp 9, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Lịch Sử 9 Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Lịch sử lớp 9 tương ứng. Các bài giải bài tập sách bài tập Lịc...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Để học tốt Lịch sử lớp 9, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Lịch Sử 9 Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Lịch sử lớp 9 tương ứng. Các bài giải bài tập sách bài...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 (có đáp án - Lần 1 - Đề 1)

    Môn Lịch Sử lớp 9     Thời gian làm bài: 15 phút ( Giới hạn ôn tập: Bài 1, bài 2) Câu 1: Ý nghĩa của việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử là gì? A. Phá vỡ thế độc quyền hạt nhân của Mỹ. B. Góp phần bảo vệ nền hòa bình thế giới. C. Mở đầu thời kì nhân loại s...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 (có đáp án - Lần 1 - Đề 2)

    Môn Lịch Sử lớp 9     Thời gian làm bài: 15 phút ( Giới hạn ôn tập: Bài 1, bài 2, bài 3) Câu 1: Về đối ngoại, sau chiến tranh thế giới thứ hai Liên Xô thực hiện chính sách A. chung sống hòa bình, quan hệ hữu nghị với tất cả các nước. B. hòa hợp với các dân tộc, quan...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 (có đáp án - Lần 1 - Đề 3)

    Môn Lịch Sử lớp 9     Thời gian làm bài: 15 phút (Giới hạn bài 8+9) Câu 1: Điểm nào dưới đây KHÔNG phải mục tiêu trong chiến lược toàn cầu của Mĩ sau chiến tranh thế giới thư hai là A. Đàn áp phong trào cách mạng thế giới. B. Tấn công tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố. C...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời Gợi ý Bài 1 trang 4 sgk GDCD 9

Bài 1: Chí công vô tư Trả lời Gợi ý Bài 1 trang 4 sgk GDCD 9 Tô Hiến Thành đã có suy nghĩ như thế nào trong việc dùng người và giải quyết công việc ? Qua đó, em hiểu gì về Tô Hiến Thành ? Trả lời: - Khi Tô Hiến Thành bị bệnh nặng, Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ bên giường bệnh rất chu đáo. - Trần T...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời Gợi ý Bài 2 trang 7 sgk GDCD 9

Bài 2: Tự chủ Trả lời Gợi ý Bài 2 trang 7 sgk GDCD 9 a) Bà Tâm đã làm gì trước nỗi bất hạnh to lớn của gia đình ? Trả lời: Trước nỗi bất hạnh to lớn của gia đình, bà Tâm đã:      + Nén chặt nỗi đau để chăm sóc con;      + Gần gũi thương yêu con;  &nbs...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời Gợi ý Bài 3 trang 10 sgk GDCD 9

Bài 3: Dân chủ và kỷ luật Trả lời Gợi ý Bài 3 trang 10 sgk GDCD 9 a) Hãy nêu những chi tiết thể hiện việc làm phát huy dân chủ và thiếu dân chủ trong hai câu chuyên trên. Trả lời: - Những việc làm thể hiện việc phát dân chủ: + Họp bàn xây dựng kế hoạch hoạt động của lớp; + Các bạn sôi nổi thảo...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Chí công vô tư

I. Khái quát nội dung câu chuyện * Câu chuyện 1 - Tô Hiến Thành dùng người là hoàn toàn chỉ căn cứ vào khả năng của từng người khi gánh vác công việc chung, chứ không vì tình thân mà tiến cử họ khi công việc không phù hợp. - Tô Hiến Thành là người rất công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Tự chủ

I. Khái quát nội dung câu chuyện * Câu chuyện 1 - Con trai bà Tâm nghiện ma tuý, bị nhiễm HIV/AIDS. - Bà choáng váng, đau khổ, mất ăn, mất ngủ, nhưng ko khóc trước mặt con, chăm sóc con, vận động những người cùng hoàn cảnh để chăm sóc những người nhiễm HIV/AIDS - Bà Tâm đã làm chủ được tình cảm và h...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Dân chủ và kỷ luật

I.Khái quát nội dung câu chuyện - Bức tranh nói lên sự tàn khốc của, giá trị của hoà bình, sự cần thiết ngăn chặn chiến tranh và phải bảo vệ hoà bình. - Chiến tranh gây ra thảm hoạ cho loài người. - Chúng ta cần xây dựng mối quan hệ tôn trọng, xây dựng mối quan hệ hiểu biết, bình đẳng, hữu nghị, hợp...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời Gợi ý GDCD 9 Bài 1 trang 4

Trả lời Gợi ý GDCD 9 Bài 1 trang 4: a) Tô Hiến Thành đã có suy nghĩ như thế nào trong việc dùng người và giải quyết công việc? Qua đó, em hiểu gì về Tô Hiến Thành? Trả lời: - Khi chọn người thay thế việc nước, Tô Hiến Thành đã chọn Trần Trung Tá chứ không chọn Vũ Tán Đường. - Bởi Trần Trung Tá là n...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời Gợi ý GDCD 9 Bài 2 trang 7

Trả lời Gợi ý GDCD 9 Bài 2 trang 7: a) Bà Tâm đã làm gì trước nỗi bất hạnh to lớn của gia đình ? Trả lời: + Chăm sóc con tận tình chu đáo trước biến cố to lớn của gia đình. + Luôn bên cạnh động viên tinh thần con để con không mặc cảm và tự ti vì mang trong mình căn bệnh thế kỉ. + Tích cực tham gia...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời Gợi ý GDCD 9 Bài 3 trang 10

Trả lời Gợi ý GDCD 9 Bài 3 trang 10: a) Hãy nêu những chi tiết thể hiện việc làm phát huy dân chủ và thiếu dân chủ trong hai câu chuyện trên. Trả lời: - Những việc làm thể hiện việc phát dân chủ của lớp 9A: + Cả lớp sôi nổi bàn bạc, thảo luận kế hoạch hoạt động của lớp. + Tất cả các thành viên đều...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Chí công vô tư

Câu 1 (trang 5 VBT GDCD 9): Trả lời: - Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên hàng đầu - Người chí công vô tư có những biểu hiện: Không vụ lợi cá nhân, tham gia cá...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Tự chủ

Câu 1 (trang 10 VBT GDCD 9): Trả lời: - Tự chủ là làm chủ bản thân. - Người biết tự chủ là làm chủ được những suy nghĩ,tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh,tình huống, luôn có thái độ bình tĩnh tự tin và biết tự điều chỉnh hành vi của mình. Câu 2 (trang 10 VBT GDCD 9): Trả lời: Con người...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Dân chủ và kỷ luật

Câu 1 (trang 15 VBT GDCD 9) Dân chủ phải đi đôi với kỉ luật tại vì tính dân chủ thiên về tự do thể hiện những ý kiến quan điểm, lập trường, hành động của cá nhân. Tuy nhiên nếu như mỗi cá nhân đều chỉ biết làm theo ý muốn, sở thích của mình thì cộng đồng, tập thể xã hội sẽ trở nên hỗn loạn, cần có k...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu 1 trang 5 SBT GDCD 9

Câu 1 trang 5 SBT GDCD 9: Em hiểu thế nào là chí công vô tư? Lời giải: Là xử sự công bằng, không thiên vị, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Các bài giải sách bài tập Giáo dục công dân lớp 9 (SBT GDCD 9) khác: Xem thêm các loạt bài Để học tốt GDCD 9 hay khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu 1 trang 10 SBT GDCD 9

Câu 1 trang 10 SBT GDCD 9: Em hiểu thế nào là tự chủ ? Nêu ví dụ về người có tính tự chủ. Lời giải: Tự chủ là luôn biết tự kiểm tra, đánh giá bản thân mình, luôn biết tự điều chỉnh (bằng lời nói, việc làm) để sửa chữa những điều không đúng bằng thái độ và cách cư xử của mình. Các bài giải sách bài...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu 1 trang 15 SBT GDCD 9

Câu 1 trang 15 SBT GDCD 9: Em hiểu thế nào là dân chủ? Thế nào là kỉ luật? Lời giải: Dân chủ là mọi người được làm chủ công việc của tập thể và xã hội. Kỉ luật là tuân theo những quy định chung của cộng đồng hoặc của một tổ chức xã hội, nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng, hiệu q...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giáo án Bài 1: Chí công vô tư

1. Kiến thức - Học sinh hiểu được thế nào là chí công vô tư, những biểu hiện của chí công vô tư, vì sao cần phải có chí công vô tư. 2. Kĩ năng - HS phân biệt được các hành vi thể hiện chí công vô tư, biết tự kiểm tra mình. 3. Thái độ - HS biết quý trọng những hành vi thể hiện chí công vô tư phê phán...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giáo án Bài 2: Tự chủ

1. Kiến thức - HS hiểu được thế nào là tính tự chủ trong cuộc sống cá nhân và xã hội. - Sự cần thiết phải rè luyện để trở thành người có tính tự chủ. 2. Kĩ năng - HS nhận biết được những biểu hiện của tính tự chủ biết đánh giá bản thân và người khác về tính tự chủ . 3. Thái độ - HS biết tôn trọng ng...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giáo án Bài 3: Dân chủ và kỷ luật

1. Kiến thức Hiểu được thế nào là dân chủ, kỉ luật, biểu hiện của dân chủ kỉ luật. ý nghĩa của dân chủ kỉ luật trong nhà trường và xã hội . 2. Kĩ năng Biết giao tiếp và ứng xửthực hiện tốt dân chủ, biết tự đánh giá bản thân xây dựng kế hoạch rèn luyện tính kỉ luật. 3. Thái độ Có ý thức tự giác rèn l...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 11 sgk Tin học 9

Bài 1 trang 11 sgk Tin học 9: Mạng máy tính là gì? Hãy nêu lợi ích của mạng máy tính. Trả lời: Mạng máy tính là tập hợp các máy tính được kết nối với nhau theo một phương thức nào đó thông qua các phương tiện truyền dẫn tạo thành một hệ thống cho phép người dùng trao đổi thông tin, chia sẻ tài nguy...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 19 sgk Tin học 9

Bài 1 trang 19 sgk Tin học 9: Internet là gì? Hãy cho biết một vài điểm khác biệt của mạng Internet so với các mạng LAN, WAN. Trả lời: - Internet là hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính ở quy mô toàn cầu. - Một vài điểm khác biệt của mạng Internet so với các mạng LAN, WAN: Internet Mạng L...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 26 sgk Tin học 9

Bài 1 trang 26 sgk Tin học 9: Siêu văn bản là gì? Hãy phân biệt sự khác nhau giữa siêu văn bản và trang web. Trả lời: - Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video,… và các siêu liên kết tới các siêu văn bản khác. - Sự khác nhau giữa siê...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính

a) Mạng máy tính là gì?     • Tập hợp các máy tính kết nối được nối với nhau theo một phương thức nào đó thông qua phương tiện truyền dẫn tạo thành một hệ thống cho phép người dùng chia sẻ tài nguyên như dữ liệu phần mềm, máy in, …     • Các kiểu nối mạng cơ bản:  ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Mạng thông tin toàn cầu Internet

    • Là mạng kết nối hàng triệu máy tính và mạng máy tính trên khắp thế giới, cung cấp cho mọi người khả năng khai thác nhiều dịch vụ thông tin: đọc, nghe, xem tin trực tuyến, …     • Mạng Internet là của chung, được quản lý bởi các tổ chức khác nhau.    ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

a) Siêu văn bản và trang web     • Internet là kho dữ liệu khổng lồ, thông tin trên Internet được tổ chức dưới dạng siêu văn bản.     • Siêu văn bản (HyperText) là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau (âm thanh, hình ảnh, video …) và các siêu liên kết (hyp...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1, 2, 3, 4 trang 6, 7 SBT Tin học 9

Bài 1 trang 6 SBT Tin học 9: Mạng máy tính mạng lại những lợi ích như: (A) Cho phép dùng chung hoặc chia sẻ dữ liệu: Các máy tính trong mạng có thể dùng chung một số dữ liệu và người dùng có thể sao chép dữ liệu từ máy tính này sang máy tính khác trong mạng. (B) Cho phép dùng chung các thiết bị phầ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 13 SBT Tin học 9

Bài 1 trang 13 SBT Tin học 9: Internet là (A) một mạng cảu các mạng máy tính trên phạm vi toàn cầu, cho phép người dùng trao đổi thông tin, duyệt web và sử dụng các dịch vụ khác. (B) một mạng các website cung cấp các thông tin trên phạm vi toàn cầu. (C) một mạng các máy tính trên phạm vị toàn cầu k...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 19, 20 SBT Tin học 9

Bài 1 trang 19 SBT Tin học 9: Khi truy cập Internet, chúng ta có thể tìm kiếm: (A) Thông tin về Trái Đất, Mặt Trời và các vì sao. (B) Từ điển trực tuyến để tra cứu. (C) Lời giải của mọi bài tập. (D) Kiến thức cơ bản về một ngành khoa học như Toán học, Vật lí, Sinh học, Hóa học hay Tin học. Hãy chỉ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 6 Công nghệ 9

(trang 6 sgk Công nghệ 9): Trả lời: (trang 6 sgk Công nghệ 9): Hãy sắp xếp các công việc sau cho đúng với chuyên ngành của nghề điện dân dụng vào các cột trong bảng: Trả lời: Lắp mạng điện sản xuất và sinh hoạt Lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa mạng điện, thiết bị và...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 9 Công nghệ 9

(trang 9 sgk Công nghệ 9): Quan sát cấu tạo của một số loại dây dẫn điện trong hình 2-1, phân loại và ghi số thứ tự của hình vào bảng 2-1. Trả lời: Dây dẫn trần Dây dẫn bọc cách điện Dây dẫn lõi nhiều sợi Dây dẫn lõi một sợi a, c b, d b, c, d a Các bài giải bài tập Công nghệ 9 khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 13 Công nghệ 9

(trang 13 sgk Công nghệ 9): Hãy kể tên một số đồng hồ đo điện mà em biết. Hãy tìm trong bảng 3-1 những đại lượng đo của đồng hồ đo điện và đánh dấu (x) vào ô trống: Trả lời: - Một số loại đồng hồ đo điện phổ biến: Ampe kế, Vôn kế, Oát kế, Ôm kế,… Cường độ dòng điện (X) Cường độ sáng (X) Điện trở mạ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Giới thiệu nghề điện dân dụng

Câu 1 (Trang 3 – vbt Công nghệ 9) Hãy điền vào ô trống những ví dụ về ứng dụng của điện năng đối với sản xuất và đời sống Lời giải: Câu 2 (Trang 4 – vbt Công nghệ 9) Hãy sắp xếp các công việc dưới đây vào các cột của bảng cho phù hợp với chuyên môn của nghề điện dân dụng. A. Lắp đặt mạng điện chiếu...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạch điện trong nhà

Câu 1 (Trang 6 – vbt Công nghệ 9) Vật liệu kĩ thuật điện được chia thành mấy nhóm? Hãy kể tên các nhóm đó. Lời giải: - Vật liệu điện gồm dây cáp điện, dây dẫn điện và những vật liệu cách điện. Câu 2 (Trang 6 – vbt Công nghệ 9) Quan sát cấu tạo của một số loại dây dẫn điện trong hình 2 – 1 (SGK), phâ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạch điện

Câu 1 (Trang 10 – vbt Công nghệ 9) Hãy kể tên một số đồng hồ đo điện mà em biết Lời giải: - Một số loại đồng hồ đo điện phổ biến: Ampe kế, Vôn kế, Oát kế, Ôm kế,... Câu 2 (Trang 10 – vbt Công nghệ 9) Hãy điền dấu (v) vào ô trống trong bảng sau để chỉ ra đại lượng đo của đồng hồ điện Lời giải: Bảng 3...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Giới thiệu nghề điện dân dụng

• Nội dung chính     - Biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống.     - Biết được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng.     - Biết được một sô biện pháp an toàn lao động trong nghề điện dân dụng.   &n...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà

• Nội dung chính     - Vật liệu điện thường dùng trong lắp đặt mạng điện.     - Cách sử dụng một số vật liệu điện thông dụng. 1. Phân loại Có nhiều loại dây dẫn cách điện:     • Dựa vào vỏ cách điện, dây dẫn điện được chia thành dây dẫn trần và dây dẫn bọ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện

• Nội dung chính     - Công dụng của đồng hồ điện.     - Phân loại đồng hồ điện.     - Công dụng của 1 số dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặt điện. 1. Công dụng của đồng hồ đo điện     • Biết được tình trạng làm việc của các thiết bi...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Giới thiệu nghề nấu ăn

• Nội dung chính     - Hiểu được tầm quan trọng của việc ăn uống đối với sức khỏe và vai trò, vị tri của nghề nấu ăn trong đời sống con người     - Biết được những yêu cầu, những đặc điểm cơ bản và triển vọng của nghề nấu ăn.     • Ăn uống đóng vai trò to...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Sử dụng và bảo quản dụng cụ, thiết bị nhà bếp

• Nội dung chính     - Biết được đặc điểm và công dụng của các loại đồ dùng trong nhà bếp.     - Biết cách sử dụng và bảo quản dụng cụ, thiết bị nhà bếp để đảm bảo an toàn lao động khi nấu ăn. • Chức năng của đồ dùng nhà bếp: Giúp cho công việc nấu ăn trở nên dễ dàng, n...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Sắp xếp và trang trí nhà bếp

• Nội dung chính     - Biết cách sắp xếp và trang trí các khu vực trong nhà bếp hợp lí và khoa học, tạo sự gọn gàng, ngăn nắp và thoải mái khi nấu ăn.     - Biết tận dụng những kiến thức đã học vào điều kiện cụ thể của gia đình. 1. Những công việc cần làm trong nhà bếp...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết Chương 1: Căn bậc hai, Căn bậc ba

1. Căn bậc hai số học     - Căn bậc hai số học của số thực a không âm là số không âm x mà x2 = a     - Với a ≥ 0 x = √a Phép toán tìm căn bậc hai số học của một số gọi là phép khai phương Với hai số a, b không âm, thì ta có: a < b ⇔ √a < &radic...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết: Căn bậc hai

1. Căn bậc hai số học     - Căn bậc hai số học của số thực a không âm là số không âm x mà x2 = a     - Với a ≥ 0 x = √a Phép toán tìm căn bậc hai số học của một số gọi là phép khai phương Với hai số a, b không âm, thì ta có: a < b ⇔ √a < &radic...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Dạng 1: So sánh căn bậc hai số học

Dựa vào tính chất: Nếu a, b ≥ 0 thì a < b ⇔ √a < √b Ví dụ 1:So sánh các số sau:     a) 9 và √80     b) √15 - 1 và √10 Hướng dẫn:     a) Ta có: 9 = √81. Vì √81 > √80 nên 9 > √80 &nbs...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Căn bậc hai

1. Khái niệm Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = a 2. Tính chất - Số âm không có căn bậc hai - Số 0 có đúng một căn bậc hai đó chính là số 0, ta viết √0 = 0 - Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau; số dương ký hiệu là √a, số âm ký hiệu là -√a 3. V...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

1. Định nghĩa     Với A là một biểu thức đại số, người ta gọi √A là căn thức bậc hai của A, còn A là biểu thức lấy căn hay còn gọi là biểu thức dưới dấu căn. 2. Điều kiện có nghĩa(hay có nghĩa) của một căn thức bậc hai     √A xác định(có nghĩa) ⇔ A ≥...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

1. Căn bậc hai của một tích Với hai biểu thức A và B không âm, ta có Ví dụ: Chú ý: Định lý có thể mở rộng với nhiều số không âm Ví dụ: Tính a) √(4.9)           b) √(1.16) c) √(9.81)          ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết

a) Kiến thức cần nhớ. - Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = a. Số a > 0 có hai căn bậc hai là √a và -√a , trong đó √a được gọi là căn bậc hai số học của a. - Căn bậc ba của một số thực a là số x sao cho x3 = a, kí hiệu . - Phép khai phương đơn giải:

b) Ph...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Tìm điều kiện xác định của biểu thức chứa căn thức cực hay

+ Hàm số √A xác định ⇔ A ≥ 0. + Hàm phân thức xác định ⇔ mẫu thức khác 0. Ví dụ 1: Tìm điều kiện của x để các biểu thức sau có nghĩa: Hướng dẫn giải: a) xác định ⇔ -7x ≥ 0 ⇔ x ≤ 0. b) xác định ⇔ 2x + 6 ≥ 0 ⇔ 2x ≥ -6 ⇔ x ≥ -3. Ví dụ 2: Tìm điều kiện xác định của các biểu thức sau: Hướng dẫn giả...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay

- Tìm điều kiện xác định (nếu đề bài không cho) - Đưa các biểu thức trong căn về dạng A2; A3; ... để đơn giản các biểu thức rồi thực hiện rút gọn. Lưu ý: Ví dụ 1: Rút gọn các biểu thức: Lưu ý: Hướng dẫn giải: a) = |7a| - 5a = 7a – 5a = 2a (vì a > 0). b) = |4a2| + 3a = 4a2 + 3a (vì 4a2 ≥ 0 với mọi...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Đại Số (có đáp án - Đề 1)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Bài 1: (2 điểm) Đưa các thừa số ra ngoài dấu căn Bài 2: (2 điểm) Đưa thừa số vào trong dấu căn: a) x√5 với x ≥ 0 Bài 3: (6 điểm) Rút gọn biểu thức: a) √(9a) + √(25a) - √(49a) với a ≥ 0 b) √75 + √48 - √300 c) (2√3...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Đại Số (có đáp án - Đề 2)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Bài 1: (4 điểm) Với giá trị nào của x thì các biểu thức sau có nghĩa: Bài 2: (6 điểm) Thực hiện các phép tính sau: a) √(160b) + 2 √(40b) - 3 √(90b) với b ≥ 0 Hướng dẫn giải Bài 1: Với giá trị nào của x thì các biểu thức sau có nghĩa: Biểu thức c...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Đại Số (có đáp án - Đề 3)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Phần trắc nghiệm (5 điểm) Câu 1: Căn bậc hai số học của 16 là: A. 4       B. –4      C. ±4       D. 256 Câu 2: Biểu thức xác định khi: Câu 3: Biểu thức bằng: A. x - 1    ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề thi môn Toán vào 10 (Đề 1)

Đề thi thử vào lớp 10 Môn thi: Toán (Công lập) Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1 : Điều kiện xác định của biểu thức P = 2018 là: A.x = 5     B.x ≠ 5    C.x ≤ 5    D.x ≥ 5 Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng 2x – y = 3 đi qua điểm: A. (0;...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề thi môn Toán vào 10 (Đề 2)

Đề thi thử vào lớp 10 Môn thi: Toán (Công lập) Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1: Trong các phương trình sau; phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn A. x2 + 2y = 4     B. 2x + y = 3 C. x2 + 3 x – 6 =0     D. x2 + y2 =5 Câu 2: Cho hàm số bậc nhất y = (m2 + 1)x -...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề thi môn Toán vào 10 (Đề 3)

Đề thi thử vào lớp 10 Môn thi: Toán (Công lập) Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1: Trong các đường thẳng sau đây, đường thẳng nào đi qua điểm A (1; 3): A. x – y = 3     B. 2x + y =5 C. 2x – y = 3    D. x + y = 5 Câu 2: Điều kiện xác định của biểu thức là: A. x = -2018 &n...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài C1 trang 4 SGK Vật Lý 9

Bài C1 (trang 4 SGK Vật Lý 9): Từ kết quả thí nghiệm, hãy cho biết khi thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có mối quan hệ như thế nào với hiệu điện thế. Lời giải: Kết quả thí nghiệm cho thấy khi tăng (hoặc giảm) hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn bao nhi...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài C1 trang 7 SGK Vật Lý 9

Bài C1 (trang 7 SGK Vật Lý 9): Tính thương số U/I đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu trong bảng 1 và bảng 2 ở bài trước. Lời giải: Dựa vào bảng số liệu thí nghiệm, tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở rồi so sánh. Bảng 1 Bảng 2 Tham khảo lời giải bài tập Vật Lí 9 bài 2 khác: Xem thêm các...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế

Đối với mỗi học sinh: - Một dây dẫn có điện trở chưa biết giá trị. - Một nguồn điện 6V có thể điều chỉnh được liên tục các giá trị hiệu điện thế từ 0 - 6V. - Một vôn kế có giới hạn đo 6V và độ chia nhỏ nhất là 0,1V. - Một ampe kế có giới hạn đo 1,5V và độ chia nhỏ nhất 0,01A. - Bảy đoạn dây nối, mỗi...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

    Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó (I ∼ U).     Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần.  ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm

    a) Xác định thương số đối với mỗi dây dẫn - Đối với một dây dẫn nhất định, tỉ số có giá trị không đổi. - Đối với các dây dẫn khác nhau, tỉ số có giá trị khác nhau.     b) Điện trở - Điện trở của dây dẫn biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn. - Đ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp

- Đoạn mạch gồm n điện trở mắc nối tiếp được biểu diễn như hình vẽ:     Trong đó: R1, R2,...,Rn là các điện trở     UAB là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch     U1, U2,...,Un lần lượt là hiệu điện thế trên mỗi điện trở     I1, I2,...,In lần l...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 4 SBT Vật Lí 9

Bài 1 trang 4 sách bài tập Vật Lí 9: Khi đặt vào dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A. nếu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V thì cường độ chạy qua nó là bao nhiêu. Tóm tắt: U1 = 12V; I1 = 0,5A; U2 = 36V; I2 = ? Lời giải: Ta có: Vậy cường độ dòn...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 6 SBT Vật Lí 9

Bài 1 trang 6 sách bài tập Vật Lí 9: Trên hình 2.1 vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế của ba dây dẫn khác nhau. a) Từ đồ thị, hãy xác định giá trị cường độ dòng điện chạy qua mỗi dây dẫn khi hiệu điện thế đặt giữa hai đầu dây dẫn là 3 V b) Dây dẫn nào có điện...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 9 SBT Vật Lí 9

Bài 1 trang 9 sách bài tập Vật Lí 9: Hai điện trở R1 và R2 và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau vào hai điểm A và B. a) Vẽ sơ đồ mạch điện trên b) Cho R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, ampe kế chỉ 0,2A. Tính hiệu điện thế của đoạn mạch AB theo hai cách. Tóm tắt: R1 = 5 Ω; R2 = 10 Ω; I2 =...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Để học tốt Vật Lí lớp 9, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Vở bài tập Vật Lí 9 Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải vbt Vật Lí 9 tương ứng. Các bài giải bài tập vở bài tập Vật Lí 9 (VBT Vật Lí 9)...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm

Để học tốt Vật Lí lớp 9, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Vở bài tập Vật Lí 9 Bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải vbt Vật Lí 9 tương ứng. Các bài giải bài tập vở bài tập Vật Lí 9 (VBT Vật Lí 9) khác: Xem thêm các loạt bài Để học tốt...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế

Để học tốt Vật Lí lớp 9, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Vở bài tập Vật Lí 9 Bài 3: Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải vbt Vật Lí 9 tương ứng. 1. Trả lời câu hỏi a) Công thức tính điện trở:R = U/I. Tromg đ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài tập Vật lý 9

Để học tốt Vật Lí lớp 9, loạt bài giải bài tập Vật Lý 9 được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Vật Lý 9.
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải sách bài tập Vật Lí 9

Để học tốt Vật Lí lớp 9, loạt bài Giải sách bài tập Vật Lý 9 (Giải sbt Vật Lý 9) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Vật Lý 9. Xem thêm các loạt bài Để học tốt Vật Lí lớp 9 hay khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải VBT Vật Lí 9

Để học tốt Vật Lí lớp 9, loạt bài Giải vở bài tập Vật Lý 9 (Giải vbt Vật Lý 9) được biên soạn bám sát theo nội dung Vở bài tập (VBT) Vật Lý 9. Xem thêm các loạt bài Để học tốt Vật Lí lớp 9 hay khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 9 Học kì 1 (Đề 1)

Câu 1: Lựa chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: ... dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở dây. A. Điện tích.    B. Điện lượng.    C. Hiệu điện thế.    D. Cường độ. Câu 2: Công th...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 9 Học kì 1 (Đề 2)

Câu 1: Lựa chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. ...của dây dẫn càng nhỏ thì dây dẫn đó dẫn điện càng tốt. A. Điện trở.    B. Chiều dài.    C. Cường độ.    D. Hiệu điện thế. Câu 2: Muốn đo cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn cần các dụng cụ gì và mắc dụng...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 9 Học kì 1 (Đề 3)

Câu 1: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp? Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch: A. Bằng hiệu các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần. B. Bằng tổng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần....
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 1 trang 6 SGK Hóa 9

Bài 1: Có những oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào có thể tác dụng được với: a) Nước. b) Axit clohiđric. c) Natri hiđroxit. Viết các phương trình phản ứng. Lời giải: a) Những oxit tác dụng với nước: CaO + H2O → Ca(OH)2 SO3 + H2O → H2SO4 b) Những oxit tác dụng với axit clohiđric: CaO + 2H...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 1 trang 9 SGK Hóa 9

Bài 1: Bằng phương pháp hóa học nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi dãy chất sau: a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và Na2O. b) Hai chất khí không màu là CO2 và O2 Viết những phương trình phản ứng hóa học. Lời giải: a) Lấy một ít mỗi chất cho tác dụng với nước, sau đó đem lọc, nước lọc của...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 1 trang 14 SGK Hóa 9

Bài 1: Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 và dung dịch axit sunfuric loãng, hãy viết các phương trình phản ứng hóa học điều chế magie sunfat. Lời giải: Phương trình hóa học: Mg + H2SO4(loãng) → MgSO4 + H2 MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O Các bài giải bài tập | Để học tốt Hóa...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Để học tốt Hóa học lớp 9, dưới đây là các bài giải bài tập Sách bài tập Hóa học 9 Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Hóa học lớp 9 tương ứng. Các bài giải sách bài tập Hóa học 9 (SBT Hóa học 9) khác: Xem thêm...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Một số oxit quan trọng

Để học tốt Hóa học lớp 9, dưới đây là các bài giải bài tập Sách bài tập Hóa học 9 Bài 2: Một số oxit quan trọng. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Hóa học lớp 9 tương ứng. Các bài giải sách bài tập Hóa học 9 (SBT Hóa học 9) khác: Xem thêm các loạt bài Để học tốt Hóa học 9 ha...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Tính chất hóa học của axit

Để học tốt Hóa học lớp 9, dưới đây là các bài giải bài tập Sách bài tập Hóa học 9 Bài 3: Tính chất hóa học của axit. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Hóa học lớp 9 tương ứng. Các bài giải sách bài tập Hóa học 9 (SBT Hóa học 9) khác: Xem thêm các loạt bài Để học tốt Hóa học...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Phân loại, gọi tên và viết công thức hóa học các hợp chất vô cơ

Bài 1: Oxit là: A. Hợp chất của oxi với một nguyên tố hoá học khác. B. Đơn chất của oxi với một nguyên tố hoá học khác. C. Hợp chất của oxi với một kim loại. D. Đơn chất của oxi với một phi kim. Bài 2: Oxit bazơ là: A. Hợp chất của oxi với một nguyên tố hoá học khác. B. Đơn chất của oxi với một nguy...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Viết phương trình hóa học - Biểu diễn các biến đổi hoá học

Bài 1: Có những bazơ sau: Fe(OH)3, Ca(OH)2, KOH, Mg(OH)2. Hãy cho biết những bazơ nào bị nhiệt phân huỷ? A. Ca(OH)2, KOH B. Fe(OH)3, Mg(OH)2 C. Fe(OH)3, Mg(OH)2, KOH D. Fe(OH)3, Mg(OH)2, KOH, Ca(OH)2. Bài 2: Cho một lượng khí CO dư đi vào ống thuỷ tinh đốt nóng có chứa hỗn hợp bột gồm: CuO, K2O, Fe2...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập xác định chất phản ứng, hoàn thành phương trình phản ứng

Bài 1: Cho các dung dịch muối NaCl, FeSO4, KHCO3, NH4Cl, K2S, Al2(SO4)3, Ba(NO3)2 . Chọn câu đúng : A.  Có 3 dung dịch tác dụng với HCl.  B.  Có 3 dung dịch làm quỳ tím hóa xanh. C.  Có 3 dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ.  D.  Có 3 dung dịch tác dụng với NaOH. Bài 2: Dung dịch NaOH có phản ứng với tất c...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 1 (Đề 1)

Phần tự luận Câu 1: (3 điểm) Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa các chất sau: a) Khí CO2 với dung dịch NaOH. b) Lưu huỳnh với khí oxi (ghi điều kiện). Câu 2: (3 điểm) Làm thế nào để biết trong CaO có lẫn MgO? Câu 3: (4 điểm) Cho 3,2 gam CuO tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 4,9%. Tính nồn...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 1 (Đề 2)

Phần tự luận Câu 1: (4 điểm) Có bao nhiêu loại oxit? Mỗi loại lấy một chất làm ví dụ. Câu 2: (3 điểm) Để hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp CuO và MgO cần dùng 200ml dung dịch HCl 2M. Tính thành phần % theo khối lượng của CuO trong hỗn hợp (Cu = 64, O = 16, Mg = 24). Câu 3: (3 điểm) Cho 17,2 gam Ba(OH...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 1 (Đề 3)

Phần tự luận Câu 1: (3 điểm) Viết phương trình phản ứng phân hủy các chất: Cu(OH)2, Fe(OH)3, H2SO3. Câu 2: (3 điểm) Hãy pha chế dung dịch nước vôi trong từ CaO. Câu 3: (4 điểm) Cho 31 gam Na2O vào 500 gam dung dịch NaOH 10%. Tính nồng độ % của dung dịch NaOH tạo ra (Na = 23, H = 1, O = 16). Đáp án v...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 1 trang 5

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 1 trang 5: Hãy liên hệ với bản thân và xác định xem mình giống và khác bố mẹ ở những điểm nào (ví dụ: hình dạng tai, mắt, mũi, tóc, màu mắt, da,…) Trả lời: - Màu da: da vàng giống bố mẹ. - Màu mắt: mắt đen giống mẹ khác bố mắt nâu. - Hình dạng tóc: tóc xoăn giống bố khác...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 2 trang 8

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 2 trang 8: Xem bảng 2 và điền tỉ lệ các loại kiểu hình ở F2 vào ô trống? Trả lời: P F1 F2 Tỉ lệ kiểu hình F2 Hoa đỏ x Hoa trắng Hoa đỏ 755 hoa đỏ : 224 hoa trắng 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng Thân cao x Thân lùn Thân cao787 thân cao : 277 thân lùn 3 thân cao : 1 thân lùn Quả lục...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 3 trang 11

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 3 trang 11: Hãy xác định kết quả của những phép lai sau : P Hoa đỏ Hoa trắng AA aa P Hoa đỏ Hoa trắng Aa aa - Làm thế nào để xác định được kiểu gen mang tính trạng trội ? - Điền từ thích hợp vào những chỗ trống trong câu sau đây: Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập 1 trang 5 VBT Sinh học 9

Bài tập 1 trang 5 VBT Sinh học 9: Em hãy liên hệ bản thân và xác định xem mình giống và khác bố mẹ ở những điểm nào (ví dụ: hình dạng tai, mắt, mũi, tóc, màu mắt, màu da,…) rồi điền vào bảng 1. Trả lời: Bảng 1. Liên hệ tính trạng của bản thân với tính trạng của bố mẹ Tính trạng Bản thân Bố Mẹ Hình...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập 1 trang 7 VBT Sinh học 9

Bài tập 1 trang 7 VBT Sinh học 9: Quan sát bảng 2 và điền tỉ lệ các loại kiểu hình ở F2 vào ô trống. Trả lời: P F1 F2 Tỉ lệ kiểu hình F2 Hoa đỏ x Hoa trắng Hoa đỏ 705 đỏ; 224 trắng 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng Thân cao x thân lùn Thân cao 487 cao; 277 lùn 2 thân cao : 1 thân lùn Quả lục x quả vàng Quả lụ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập 1 trang 9-10 VBT Sinh học 9

Bài tập 1 trang 9-10 VBT Sinh học 9: a) Hãy xác định kết quả của phép lai sau: b) Làm thế nào để xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội? c) Điền từ, cụm từ thích hợp vào những chỗ trống trong những câu sau đây: Phép lai phân tích là phép lai giữa các cá thể mang tính trạng ………. cần...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập có lời giải trang 4, 5, 6, 7 SBT Sinh học 9

Bài 1 trang 4 SBT Sinh học 9: Ở một loài, gen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với mắt trắng do gen a quy định. Cho cá thể mắt đỏ thuần chủng giao phối với cá thể mắt trắng thì kết quả về kiểu gen và kiểu hình ở F1 và F2 như thế nào ? Từ đó có nhận xét gì về sự phân bố kiểu hình của F2 ở 2 giới t...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập tự luận trang 8, 9, 10, 11 SBT Sinh học 9

Bài 1 trang 8 SBT Sinh học 9: Sau đây là kết quả của một số phép lai ở ruồi giấm. a) P : Cái mắt nâu x đực mắt đỏ thảm à F1 : 100% mắt đỏ thẫm b) P : Cái mắt đỏ thẫm x đực mắt nâu à F1 : 100% mắt đỏ thẫm Xác định kiểu gen của P của 2 cặp lai trên. Cho F1 của phép lai a tiếp tục giao phối với nhau th...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập trắc nghiệm trang 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 SBT Sinh học 9

Bài 1 trang 11 SBT Sinh học 9: Phương pháp nghiên cứu của các nhà khoa học đương thời Menđen có nội dung nào sau đây ? A. Kiểm tra độ thuần chủng của bố mẹ trước khi đem lai. B. Theo dõi sự di truyén đồng thời của tất cả tính trạng trên con cháu của từng cặp bố mẹ. C. Dùng toán thống kê để phân tích...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập tự luận Quy luật phân li

Quy luật phân li Câu 1: Hãy nêu các điểm độc đáo trong phương pháp nghiên cứu của Menđen. Trả lời    Phương pháp nghiên cứu của Menđen có các điểm độc đáo sau:    - Chọn các dòng thuần khác nhau bằng cách cho tự thụ phấn liên tiếp nhiều thế hệ dùng làm dạng bố mẹ đem la...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu hỏi trắc nghiệm Quy luật phân li

Quy luật phân li Câu 1: Phương pháp nghiên cứu của Menđen gồm các nội dung: 1. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai. 2. Lai các dòng thuần và phân tích các kết quả F1, F2, F3, … 3. Tiến hành thí nghiệm chứng minh. 4. Tạo các dòng thuần bằng tự thụ phấn. Thứ tự thực hiện các nội dung trên l...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập tự luận Quy luật phân li độc lập

Quy luật phân li độc lập Câu 1: Biến dị tổ hợp là gì? Vì sao biến dị tổ hợp lại xuất hiện phổ biến ở các loài giao phối? Trả lời    Biến dị tổ hợp là kiểu biến dị con lai có kiểu hình khác bố mẹ do sự tổ hợp lại các tính trạng của bố và mẹ tạo nên.    Biến dị tổ hợp lại...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Địa Lí 9 Bài 1

(trang 4 sgk Địa Lí 9): - Hãy kể tên một số sản phẩm thủ công tiêu biểu của các dân tộc ít người mà em biết. Trả lời: Dệt thổ cẩm, đan lát, làm gốm, rèn sắt, ... (trang 5 sgk Địa Lí 9): - Dựa vào vốn hiểu biết, hãy cho biết dân tộc Việt (Kinh) phân bố chủ yếu ở đâu ? Trả lời: Dân tộc Việt (Kinh) ph...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Địa Lí 9 Bài 2

(trang 7 sgk Địa Lí 9): - Quan sát hình 2.1 (SGK trang 7), nêu nhận xét về tình hình tăng dân số của nước ta. Vì sao tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh? Trả lời: - Nhận xét về tình hình tăng dân số của nước ta :       + Từ 1954 đến 2003...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Địa Lí 9 Bài 3

(trang 10 sgk Địa Lí 9): - Quan sát hình 3.1 (SGK trang 11), hãy cho biết dân cư tập trung đông đúc ở những vùng nào? Thưa thớt ở những vùng nào? Vì sao? Trả lời: - Dân cư tập trung đông đúc ở vùng đồng bằng, ven biển và các đô thị, vì ở đây có nhiều điều kiện thuận lợi cho sản xuất và đời sống (đị...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

a. Thành phần Nước ta có 54 dân tộc, người Việt (Kinh) chiếm đa số (khoảng 86% dân số cả nước). Biểu đồ cơ cấu dân tộc của nước ta năm 1999 (%) Hình ảnh: Lớp học vùng cao b. Đặc điểm - Mỗi dân tộc có đặc trưng về văn hóa, thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, phong tục, tập quán,… - Các dân tộc có tr...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Dân số và gia tăng dân số

- Số dân: 79,7 triệu người (năm 2002); 92,7 triệu người (năm 2016). - Việt Nam là nước đông dân, đứng thứ 3 ở Đông Nam Á và thứ 14 trên thế giới. Biểu đồ biến đổi dân số nước ta * Sự biến đổi dân số:    + Giai đoạn 1954 – 1979, dân số tăng nhanh, xuất hiện hiện tượng bùng nổ dân số. &...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

- Mật độ dân số: cao, ngày một tăng. Dẫn chứng: Năm 1989: 195 người/km², năm 2003: 246 người/km² (thế giới: 47 người/km²), năm 2016: 280 người/km² (thế giới: 57 người/km²). - Dân cư nước ta phân bố không đều:    + Không đồng đều theo vùng:       Dân cư tậ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Địa Lí 9 Bài 1 trang 4

Trả lời câu hỏi Địa Lí 9 Bài 1 trang 4: Hãy kể tên một số sản phẩm tiêu thủ công tiêu biểu của các dân tộc ít người mà em biết. Trả lời:     Một số sản phẩm tiêu thủ công tiêu biểu của các dân tộc ít người: Vải thổ cẩm,... Các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Địa Lí 9 khác: Xem th...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Địa Lí 9 Bài 2 trang 7

Trả lời câu hỏi Địa Lí 9 Bài 2 trang 7: Quan sat hình 2.1, nêu nhận xét về tình hình tăng dân số của nước ta. Vì sao tỉ lệ gia tăng tự nhiên của nước ta giảm nhưng số dân vẫn tăng nhanh? Trả lời: - Trong giai đoạn 1954-2003, dân số nước ta tăng nhanh, tăng liên tục, tăng từ 23,8 triệu người (năm 19...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Địa Lí 9 Bài 3 trang 10

Trả lời câu hỏi Địa Lí 9 Bài 3 trang 10: Quan sát hình 3.1, hãy cho biết dân cư tập trung đông đúc ở những vùng nào. Thưa thớt ở những vùng nào. Vì sao? Trả lời:    Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở đồng bằng và ven biển nhất là đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 5 SBT Địa Lí 9

Bài 1 trang 5 SBT Địa Lí 9: Lời giải: Dựa vào bảng 1 em hãy cho biết: a) Dân tộc em thuộc nhóm ngôn ngữ nào. b) Các dân tộc nào cùng thuộc nhóm ngôn ngữ với dân tộc em. c) Viết một đoạn văn ngắn gọn thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc em (theo trình tự, ngôn ngữ, trang phục, quần cư, phong tục, tập qu...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 7 SBT Địa Lí 9

Bài 1 trang 7 SBT Địa Lí 9: Dựa vào bảng 2.1 Bảng 2.1. DÂN SỐ VIỆT NAM QUA CÁC NĂM (Đơn vị: nghìn người) Năm 1960 1965 1970 1976 1979 1989 1999 2009 2011 Số dân 30172 34929 41063 49160 52742 64736 76323 86035 87840 a) Vẽ biển đồ thể hiện dân số nước ta, gia đoạn 1960-2011. b) Qua biển đồ hãy nhận x...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 10 SBT Địa Lí 9

Bài 1 trang 10 SBT Địa Lí 9: Căn cứ vào bảng 3.1 Bảng 3.1. MẬT ĐỘ DÂN SỐ TRUNG BÌNH CỦA CẢ NƯỚC VÀ CÁC VÙNG CỦA NƯỚC TA, NĂM 2011 (Đơn vị: người/km2) Năm Mật độ dân số Toàn quốc 265 Trung du miền núi Bắc Bộ 139 Đồng bằng sông Hồng 1258 Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ 199 Tây Nguyên 97 Đông N...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Bài 1 trang 5 VBT Địa lí 9: Đánh dấu (X) vào ý đúng Lời giải: Số lượng các dân tộc cùng chung sống trên đất nước ta là: A. 46 B. 64 X C. 54 D. 52 (giải thích: bài 1 phần I trang 3 SGK Địa lí lớp 9) Bài 2 trang 5 VBT Địa lí 9: Gạch bỏ ý sai trong câu sau: Mỗi dân tộc ở nước ta có những nét văn hóa ri...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Dân số và gia tăng dân số

Bài 1 trang 7 VBT Địa lí 9: Cho biểu đồ sau Biểu đồ biến đổi dân số nước ta Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào dưới đây là đúng: A. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm mạnh nhưng dân số vẫn tăng. B. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm mạnh nhưng vẫn còn rất cao nên số dân tăng lên rất nhanh....
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

Bài 1 trang 10 VBT Địa lí 9: Đánh dấu (X) vào ý sai. Lời giải: Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở A. vùng đồng bằng, ven biển. B. các thành phố lớn. XC. miền núi và cao nguyên. (giải thích: bài 3, phần I, trang 12 SGK Địa lí 9) Bài 2 trang 10 VBT Địa lí 9: Dựa vào bảng số liệu sau: a) So sánh sự ph...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Địa Lí 9: Đánh dấu x vào ô trống ý em cho là đúng. Nước ta có: Dân tộc Việt chiếm khoảng: Các dân tộc sống chủ yếu ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là: Cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có các dân tộc: Lời giải: Nước ta có: Dân tộc Việt chiếm khoảng: Các dân tộc sống chủ yếu ở Trung...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 1 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 9: Đánh dấu x vào ô trống ý em cho là đúng. Tính đến năm 2009, dân số nước ta là: Lời giải: Tính đến năm 2009, dân số nước ta là: Các bài giải Tập bản đồ Địa Lí lớp 9 khác: Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 9 khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 1 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 9: Dựa vào bảng số liệu dưới đây: MẬT ĐỘ DÂN SỐ CỦA MỘT QUỐC GIA NĂM 2009 (người/km2) Quốc gia Mật độ dân số Quốc gia Mật độ dân số Toàn thế giới 50 Philippin 307 Bru-nây 66 Thái Lan 132 Campuchia 82 Trung Quốc 139 Lào 27 Nhật Bản 338 In-đô-nê-xi-a 128 Hoa Kỳ 32 Mail...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 9 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 1) Xem đề kiểm tra

    Môn Địa Lí lớp 9     Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1. Trên các vùng núi cao ở Trung du miền núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú của dân tộc:(1 điểm) A. Mông       B. Dao       C. Thái     ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 9 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 2) Xem đề kiểm tra

    Môn Địa Lí lớp 9     Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1:Trung du niền núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú của các dân tộc: (1 điểm)    A. Tày, Nùng, Dao, Thái, Mông.    B. Tây, Nùng, Ê –Đê, Ba –Na.    C. Tày, Mừng, Gia-rai, Mơ nôn...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 9 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 3) Xem đề kiểm tra

    Môn Địa Lí lớp 9     Thời gian làm bài:15 phút Câu 1:Duyên Hải Nam Trung bộ và Nam Bộ là địa bàn cư trú của các dân tộc: ( điểm) A. Chăm, Khơ-me.       B. Vân Kiều, Thái. C. Ê –đê, mường.       D. Ba-na, cơ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giáo án Địa Lí 9 Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

- Biết được nước ta có 54 dân tộc. Dân tộc Kinh có số dân đông nhất. Các dân tộc của nước ta luôn đoàn kết bên nhau trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. - Trình bày được tình hình phân bố các dân tộc ở nước ta. - Xác định được trên bản đồ vùng phân bố chủ yếu của một số dân tộc. - Phân tích b...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giáo án Địa Lí 9 Bài 2: Dân số và gia tăng dân số

Trình bày được một số đặc điểm dân số nước ta; nguyên nhân và hậu quả. - Một số đặc điểm của dân số: + Số dân (dân số đông, nhớ được số dân của nước ta ở thời điểm gần nhất). + Gia tăng dân số: gia tăng dân số nhanh (dẫn chứng). + Cơ cấu dân số: Theo độ truổi (Cơ cấu dân số trẻ), giới tính, cơ cấu d...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giáo án Địa Lí 9 Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

- Trình bày được tình hình phân bố dân cư nước ta. - Phân biệt được sự khác nhau của các loại hình quần cư và giải thích sự khác nhau đó. - Nhận biết quá trình đô thị hóa ở nước ta và giải thích được sự phân bố các đô thị nước ta. - Sử dụng bản đồ, lược đồ phân bố dân cư và đô thị VN để nhận biết sự...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

1. Getting Started (trang 6 SGK Tiếng Anh 9)

1. Getting Started (Trang 6 SGK Tiếng Anh 9) Work with a partner. A foreign pen pal is coming to stay with you for a week. What activities would you do during the visit? (Thực hành với một bạn cùng học. Môt bạn tâm thư người ngoại quốc sắp đến ở với em một tuần. Trong thời gian thăm, bạn sẽ có những...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

2. Listen and Read (trang 6-7 SGK Tiếng Anh 9)

2. Listen and Read (Trang 6-7 SGK Tiếng Anh 9) Bài nghe: Hướng dẫn dịch: Razali Maryam, một bạn tâm thư người Ma-lai-xi-a của Lan, ở với Lan tuần rồi. Maryam quê ở Kuala Lumpur. Maryam và Lan là bạn tâm thư hơn hai năm nay và họ đã trao đổi thư từ ít nhất hai tuần một lần, nhưng đây là lần gặp gỡ đầ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

3. Speak (trang 8 SGK Tiếng Anh 9)

3. Speak (Trang 8 SGK Tiếng Anh 9) a) Nga is talking to Maryam. They are waiting for Lan outside her school. Put their dialogue in the correct order and copy it into your exercise book. Then read it with your partner. Start like this: (Nga đang nói chuyện với Maryam. Họ đang chờ Lan bên ngoài trường...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 5 SBT Toán 9 Tập 1

Bài 1 trang 5 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Tính căn bậc hai số học của: a. 0,01     b. 0,04     c. 0,49     d. 0,64 e. 0,25     f. 0,81     g. 0,09     h. 0,16 Lời giải: a. √0,01 = 0,1 vì 0,1 ≥ 0 và (0,...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 12 trang 7 SBT Toán 9 Tập 1

Bài 12 trang 7 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Tìm x để căn thức sau có nghĩa: Lời giải: a. Ta có: có nghĩa khi và chỉ khi: -2x + 3 ≥ 0 ⇒ -2x ≥ -3 ⇒ x ≤ 3/2 b. Ta có: có nghĩa khi và chỉ khi: 2/x2 ≥ 0 ⇒ x2 > 0 ⇒ x ≠ 0 c. Ta có: có nghĩa khi và chỉ khi: > 0 ⇒ x + 3...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 23 trang 9 SBT Toán 9 Tập 1

Bài 23 trang 9 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Áp dụng quy tắc nhân các căn thức bậc hai, hãy tính: Lời giải: Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 9 (SBT Toán 9) khác: Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 9 hay khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Phong cách Hồ Chí Minh

- Phần 1 (từ đầu… rất mới, rất hiện đại): Tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại trong con người Bác - Phần 2 (còn lại): lối sống giản dị, thanh đạm mà cao đẹp của Người Câu 1 (trang 8 sgk ngữ văn 9 tập 1): - Hồ Chí Minh có vốn tri thức văn hóa nhân loại sâu rộng.     + Đó là nhữn...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Các phương châm hội thoại

I. Phương châm về lượng 1. Điều An muốn biết là địa điểm học bơi cụ thể - Câu trả lời của Ba chỉ có nội dung hiển nhiên bơi (dưới nước), không có lượng tin cần thiết đáp ứng nhu cầu người đối thoại → Cần chú ý nói đủ nội dung khi giao tiếp - Truyện cười “Lợn cưới, áo mới” gây cười ở câu trả lời...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

I. Tìm hiểu việc sử dụng các biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh 1. Văn thuyết minh: kiểu văn bản cung cấp tri thức về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội bằng phương thức trình bày, giới thiệu, giải thích - Đặc điểm chủ yếu: trình bày các đặc đi...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Phong cách Hồ Chí Minh

Bố cục:    - Phần 1 (từ đầu ... rất hiện đại): Hồ Chí Minh tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.    - Phần 2 (tiếp ... hạ tắm ao) : Vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh.    - Phần 3 (còn lại) : Ý nghĩa phong cách Hồ Chí Minh. Câu 1 (trang 8 sgk Ngữ Văn 9 Tậ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Các phương châm hội thoại

Câu 1 (trang 9 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):    Câu trả lời của Ba “ở dưới nước” không đáp ứng yêu cầu mà An muốn biết. Cần trả lời về địa điểm học bơi như bể nào, sông nào ?    →Bài học : khi giao tiếp, cần nói có nội dung, nội dung lời nói phải đáp ứng đúng yêu cầu giao...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Câu 1 (trang 12 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):    - Văn bản thuyết minh cung cấp tri thức khách quan về sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội. Có tính xác thực, khoa học, ngôn ngữ chính xác, cô đọng, chặt chẽ, sinh động.    - Các phương pháp thuyết minh thường dùng :   &...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Phong cách Hồ Chí Minh

- Phần 1: Từ đầu ... rất hiện đại: Quá trình hình thành và điều kì lạ trong phong cách Hồ Chí Minh - Phần 2: Tiếp ... hạ tắm ao: Vẻ đẹp phong cách sống và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Phần 3: ... còn lại: Khẳng định ý nghĩa phong cách Hồ Chí Minh Câu 1 (trang 8 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1):  &nb...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Các phương châm hội thoại

Câu 1 (trang 8 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1): - Câu trả lời của Ba không đáp ứng điều mà An muốn biết, vì câu đó mơ hồ về nghĩa - Ba cần trả lời rằng mình học bơi ở địa điểm nào - Người nghe cần chú ý xem người đối thoại của mình muốn hỏi về cái gì? ở đâu? Như thế nào? để trả lời cho đúng trọng tâm Câu 2 (tr...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Câu 1 (trang 12 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1): Ôn tập văn bản thuyết minh - Văn bản thuyết minh là văn bản thông dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống nhằm cung cấp tri thức khách quan về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân của các hiện tượng và sự vật trong tự nhiên, xã hội bằng phương thức trình bày, giới thiệ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Phong cách Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Phong cách Hồ Chí Minh - Phần 1 (từ đầu ... rất hiện đại): Con đường hình thành phong cách Hồ Chí Minh. - Phần 2 (tiếp ... hạ tắm ao): Vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh. - Phần 3 (còn lại): Ý nghĩa phong cách Hồ Chí Minh. Vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh của sự kết hợp hài hòa giữa truyề...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Các phương châm hội thoại

- Phương châm hội thoại là những quy định mà người tham gia hội thoại phải tuân thủ khi giao tiếp. - Phương châm về lượng yêu cầu cần nói cho có nội dung, nội dung của lời nói phải đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc giao tiếp, không thiếu, không thừa. - Phương châm về chất yêu cầu đừng nói những điều mà...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

- Muốn cho văn bản được sinh động, hấp dẫn, người ta vận dụng thêm một số các biện pháp nghệ thuật như kể chuyện, tự thuật, đối thoại theo lối ẩn dụ, nhân hóa hoặc các hình thức vè, diễn ca,... - Các biện pháp nghệ thuật cần được sử dụng thích hợp, góp phần làm nổi bật đặc điểm của đối tượng thuyết...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Phân tích bài Phong cách Hồ Chí Minh hay nhất

Đề bài: Phân tích văn bản nhật dụng "Phong cách Hồ Chí Minh" của Lê Anh Trà.    Việt Nam đang trên đà phát triển, hòa cũng với xu thế hội nhập toàn cầu trên thế giới. Vì thế, một vấn đề cấp bách đặt ra là làm thế nào để có thể tiếp thu được những tinh hoa văn hóa, văn mình nhân loại...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Phân tích Đấu tranh cho một thế giới hòa bình hay nhất

Đề bài: Phân tích "Đấu tranh cho một thế giới hòa bình" (G.G.Mác-két)    Đấu tranh cho một thế giới hòa bình mang ý nghĩa như một bức thông điệp của Mác-két, người Cô-lôm-bi-a, nhà hoạt động xã hội lỗi lạc, nhà văn được giải thưởng Nô-ben văn học năm 1982, gửi cho các dân tộc trên hà...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Phân tích Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em hay nhất

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em sau khi đọc bài "Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em".    "Tuyên bố thế giới vê sự sống còn, bảo vệ và phát triển của trẻ em" là văn bản trích trong "Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em" họp tại L...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Phong cách Hồ Chí Minh

- Lê Anh Trà sinh ngày 24/6/ 1927, mất năm 1999 - Quê quán: xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi - Năm 1965, ông tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học tổng hợp quốc gia Mát-xcơ-va - Ông lần lượt được phong học hàm Phó giáo sư và Giáo sư các năm 1984 và 1991 - Sự nghiệp sáng tác:     +...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

- Nhà văn G.G Mác - két (Gabriel Garcia Marquez) sinh năm 1928 - Quê quán : Nhà văn người Cô - lôm - bi - a - Sự nghiệp sáng tác:     + Năm 1936, tốt nghiệp tú tài, ông học ngành Luật tại trường đại học Tổng hợp Bô-gô - ta và viết những truyện ngắn đầu tay     + Các tác...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (bài trích trong Tuyên bố của hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em, không có tác giả)

1. Hoàn cảnh sáng tác - Văn bản “Tuyên bố thế giới về sự phát triển, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em” trích từ Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em họp tại Liên hợp quốc ngày 30-9-1990, in trong cuốn Việt Nam và các văn kiện quốc tế về quyền trẻ em. 2. Bố cục - Đoạn 1 (Từ đầu...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Các phương châm hội thoại

Phương châm hội thoại về lượng: khi giao tiếp cần nói cho có nội dung, nội dung của lời nói phải đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc giao tiếp, không thừa, không thiếu - Phương châm về chất: Khi giao tiếp, đừng nói những điều mình không tin là đúng hay không có bằng chứng xác thực - Phương châm quan hệ: C...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

1. Muốn làm cho văn bản thuyết minh được sinh động, hấp dẫn, người ta vận dụng thêm một số biện pháp nghệ thuật như kể chuyện, tự thuật, đối thoại theo lối ẩn dụ, nhân hóa hoặc cách thức vè, diễn ca 2. Các biện pháp nghê thuật được sử dụng thích hợp, góp phần làm nổi bật đặc điểm của đối tượng thuyế...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Để thuyết minh cho cụ thể, sinh động, hấp dẫn, bài thuyết minh có thể kết hợp với các yếu tố miêu tả Yếu tố miêu tả có tác dụng làm cho đối tượng thuyết minh được nổi bật, gây ấn tượng Bài 1: Tìm các câu văn miêu tả trong đoạn văn thuyết minh dưới đây: Trên các miền hoa trái nước ta, có bốn loại bưở...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm: Phong cách Hồ Chí Minh

Câu 1: Tác giả của bài Phong cách Hồ Chí Minh là ai?    A. Lê Anh Trà    B. Phạm Văn Đồng    C. Lê Duẩn    D. Đặng Thai Mai Hiển thị đáp án Câu 2: Phong cách của Hồ Chí Minh là sự kết hợp giữa?    A. Vĩ đại và bình dị  &...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm: Các phương châm hội thoại

Câu 1: Chương trình lớp 9, em được học mấy phương châm hội thoại?    A. 4      B. 5    C. 6      D. 7 Hiển thị đáp án Câu 2: Phương châm về lượng là gì?    A. Khi giao tiếp cần nói đúng sự thật &...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Câu 1: Muốn cho văn bản thuyết minh hấp dẫn, sinh động, người ta vận dụng thêm một số biện pháp nghệ thuật nào?    A. Kể chuyện, tự thuật    B. Đối thoại theo lối ẩn dụ    C. Hình thức diễn vè, thơ ca    D. Tất cả các đáp án trên Hiển thị đ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Phong cách Hồ Chí Minh

1. Câu 1 (tr. 8, SGK): Trả lời: - Vốn tri thức văn hóa nhân loại của chủ tịch Hồ Chí Minh rất sâu rộng thể hiện ở:     + Bác có thể nói và viết thạo nhiều thứ tiếng ngoại quốc: Pháp, Anh, Nga, Hoa     + Bác am hiểu sâu sắc về các dân tộc, các nền văn hóa trên thế giới -...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Các phương châm hội thoại

1. Bài tập 2 (tr. 10- 11, SGK) Trả lời: a. Nói có căn cứ chắc chăn là nói có sách mách có chứng b. Nói sai sự thực một cách cố ý, nhằm che giấu điều gì đó là nói dối c. Nói một cách hú dọa, không có căn cứ là nói mò d. Nói nhảm nhí vu vơ là nói nhăng nói cuội e. Nói khoác lác, làm ra vẻ tài giỏi hoặ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

1. Đọc văn bản Ngọc Hoàng xử tội ruồi xanh trong SGK, tr. 14 và trả lời câu hỏi trắc nghiệm bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất. Trả lời: (1) Nhận xét nào nêu đúng nhất về văn bản Ngọc Hoàng xử tội Ruồi xanh?     →Chọn B: Đó là một văn...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 9 Học kì 1 (có đáp án - Đề 1)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 9 - Học kì 1 Thời gian làm bài: 15 phút a.Tìm lời dẫn trong đoạn trích sau. Cho biết đó là lời dẫn trực tiếp hay lời dẫn gián tiếp. Cháu bỗng dưng tự hỏi : Cái nhớ xe, nhớ người ấy thực ra là cái gì vậy? Nếu là nỗi nhớ phồn hoa đô hội thì xoàng. Cháu ở liền trong trạm hàng tháng....
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 9 Học kì 1 (có đáp án - Đề 2)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 9 - Học kì 1 Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Nối cột A (tên phương châm hội thoại) với cột B( khái niệm) cho đúng: Cột A Cột B 1. Phương châm về chất a. Khi giao tiếp, cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề. 2. Phương châm về lượng b. Khi giao tiếp, cần chú ý nói n...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 9 Học kì 1 (có đáp án - Đề 3)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 9 - Học kì 1 Thời gian làm bài: 15 phút Chép chính xác 6 câu thơ đầu bài thơ “Đồng chí” . Hãy nêu những cơ sở tạo nên tình đồng chí cao đẹp ? - Chép chính xác 6 câu thơ. - Cơ sở tạo nên tình đồng chí cao đẹp : + Cùng chung cảnh ngộ : - vốn là những người nông dân nghèo từ những m...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Ôn thi vào lớp 10 môn Văn phần Tiếng Việt

1. Cấu tạo từ và cách phân loại từ Chủ đề Khái niệm Ví dụ minh họa Phân loại theo cấu tạo Từ đơn là từ gồm một tiếng có nghĩa tạo thành nhà, cửa, áo, quần, mưa… Từ gồm 2 tiếng có nghĩa trở lên tạo thành Từ phức: từ ghép và từ láy Từ ghép là từ ghép hai tiếng có nghĩa tạo thành Từ láy là từ có quan h...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Cách làm phần Đọc hiểu văn bản ôn thi vào 10 môn Văn

Phạm vi kiến thức phần đọc hiểu văn bản chủ yếu khai thác, phân tích các văn bản nằm trong chương trình Ngữ văn 9 bao gồm các văn bản văn học và văn bản nhật dụng.     - Văn bản văn học: truyện trung đại, truyện hiện đại Việt Nam sau 1945, truyện nước ngoài, thơ hiện đại Việt Nam, thơ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Chuyện người con gái Nam Xương

Bài này sẽ khái quát phần Tác giả, một số nội dung chính về Tác phẩm và hệ thống các câu hỏi về tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương có trong đề thi vào lớp 10 môn Văn. 1. Tác giả     - Nguyễn Dữ quê ở huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương.     - Ông sống nửa đầu TK XVI là...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giáo án: Phong cách Hồ Chí Minh (Tiết 1)

Tải word giáo án: Phong cách Hồ Chí Minh (Tiết 1) 1. Kiến thức - Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc: - Một số biểu hiện của phong cách HCM trong đời sống và sinh hoạt. - Ý nghĩa của phong cách HCM trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dt. - Đặc điểm của kiểu bài nghị luận xã hội qua một đoạn văn...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giáo án: Phong cách Hồ Chí Minh (Tiết 2)

Tải word giáo án: Phong cách Hồ Chí Minh (Tiết 2) 1. Kiến thức - Thấy được vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, thanh cao và giản dị. - Một số biểu hiện của phong cách HCM trong đời sống và sinh hoạt. - Ý nghĩa của phong cách...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giáo án: Các phương châm hội thoại

Tải word giáo án: Các phương châm hội thoại Thông qua bài học giúp học sinh hiểu được: 1. Kiến thức - Nội dung phương châm về chất và về lượng. - Vai trò ý nghĩa của hai phương châm này. - Biết vận dụng 2 phương châm này vào thực tế giao tiếp. 2. Kĩ năng Nhận biết và phân tích được cách sử dụng phươ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 1 trang 4

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 1 trang 4: Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau: a) 9;        b) 4/9;        c) 0,25;        d) 2. Lời giải a) Căn bậc hai của 9 là 3 và -3 (vì 32 = 9 và (-3)2 = 9) b) Căn bậc ha...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 2 trang 8

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 2 trang 8: Hình chữ nhật ABCD có đường chéo AC = 5cm và cạnh BC = x (cm) thì cạnh AB = √(25- x2 ) (cm). Vì sao ? (h.2). Lời giải Áp dụng định lí Pytago vào tam giác ABC vuông tại B có: AB2 + BC2 = AC2 ⇔ AB2 + x2 = 52 ⇔ AB2 = 25 - x2 ⇒ AB = &radi...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 11 trang 11 Toán 9 Tập 1

Bài 11 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1): Tính: Lời giải: = 4.5 + 14:7 = 20 + 2 = 22 = 36 : 18 – 13 = - 11 Tham khảo lời giải các bài tập Toán 9 bài 2 khác: Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 9 hay khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9